Sunday, November 2, 2008

သီရိသုဓမၼၼရာဇာ၏နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနား

ဤေဆာင္းပါးသည္ေပၚတူဂီဘုန္းၾကီးေဆဘက္စတီယံမန္နရိတ္(SEBASTIEN
MANRIQUE)ေရးသားေသာ"THE CORONATION OF KING THIRITHUD
DAMMA"ေဆာင္းပါးကိုျပန္ဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။မန္နရိတ္သည္(၁၃၆၀)ျပည့္နွစ္တြင္အိႏၵိယ
မွတဆင့္ရခိုင္ျပည္သို့ေရာက္ရွိလာခဲ့ျပီးေျမာက္ဥေရြွျမို့ေတာ္တြင္(၅)နွစ္တိုင္တိုင္ေနထိုင္
သြားခဲ့သည္။ထိုအခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္၌သီရိသုဓမၼရာဇာစိုးစံေနခိုက္(၁၆၂၂-၁၆၃၈)အခ်ိန္
ျဖစ္ေလရာမန္နရိတ္သည္ရခိုင္ဘုရင္၏လက္ေအာက္ခံဘုရင္ငယ္(၁၂)ပါးနွင့္သီရိသုဓမၼ
ရာဇာဘုရင္တို့၏နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနားကို(၁၆၃၄-၃၅)မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရသ
ျဖင့္ေနွာင္းလူတို့အတြက္မွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ေရးသားခဲ့သည္။
ထိုမွတ္တမ္းအရသီရိသုဓမၼရာဇာသည္ေျမာက္ဥေရြွနန္းကိုစိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးေနာက္(၁၂)နွစ္
ခန့္အၾကာတြင္နန္းတက္ပဲြျပုလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။ထိုသို့ျပုလုပ္ျခင္းမွာနန္းတက္ပဲြက်င့္
ပျပီးကာလမၾကာမွီကံေတာ္ကုန္မည့္အေၾကာင္းျမင္သည္ဟူ၍ပု႑ားျဖူပု႑ားညုိတို့ကအ
ေဟာရွိေသာေၾကာင့္ဟုအဆိုရွိခဲ့သည္။
မန္နရိတ္သည္ယင္းမွတ္တမ္းကိုနန္းတက္ပဲြက်င့္ပျပီး(၁၅)နွစ္ခန့္အၾကာတြင္မွေရးသားခဲ့
ေၾကာင္းသိရွိရသည္။သူ၏မွတ္တမ္းတြင္ဘုရားဆင္းတုနွင့္နတ္ရုပ္၊ဘုန္းၾကီးနွင့္ပု႑ားတို့ကို
မကဲြျပားဘဲလဲြမွားေရးထားသည္ကိုလည္းေတြ ့ရွိရသည္။
မည္သို့ပင္ျဖစ္ေစမန္နရိတ္၏မွတ္တမ္းသည္လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း(၃၆၀)ခန့္ကစိုးစံခဲ့ေသာ
ရခိုင္ဘုရင္မ်ား၏နန္းတက္ပဲြအခမ္းအနားကိုတတ္နုိင္သမ်ွအေသးစိတ္ေဖၚျပထားေသာ
ေၾကာင္းရခိုင္နုိင္ငံ၏အတိတ္သမိုင္းကိုေလ့လာလိုက္စားသူ၊သုေတသနျပုေနသူမ်ားအတြက္
တန္ဖိုးမျဖတ္နုိင္ေသာမွတ္တမ္းတစ္ေစာင္ျဖစ္သည္ဟုယုံၾကည္သည္။

(၁)တိုင္းျပည္သို ့ေၾကျငာျခင္း။
ဘုရင္မင္းျမတ္၏ရာဇဘိေသကမဂၤလာသဘင္ဆင္ယင္က်င့္ပမည့္အေၾကာင္းကိုလြန္ခဲ့ေသာ
(၆)လခန့္ကပင္ျပည္သူအမ်ားသို့အသိေပးေၾကျငာထားျပီးျဖစ္ရာဘိသိုက္ပဲြေတာ္မတိုင္မွီည
ခ်မ္းအခ်ိန္တြင္ကားေရြွနန္းေတာ္ရင္ျပင္၌ၾကီးမားေသာအေျမာက္လက္နက္မ်ားကိုအခ်က္
ေပါင္းမ်ားစြာပစ္ေဖါက္လ်ွက္ျပည္သူအမ်ားၾကားသိေစရန္တရား၀င္ေၾကျငာလိုက္ေလသည္။
ထို့ေနာက္နန္းေတာ္ေဆာင္ျပႆာဒ္အသီးသီးတို့၌ဆီမီးတနးေဆာင္မ်ားထြန္းညိွ၍အထူးထူး
အျပားျပားေသာတူရိယာတို့ျဖင့္တီးမွဳတ္ေျဖေဖ်ာ္ၾကေလသည္။
ပဲြေတာ္ေန့အာရုံမတက္မွီအခ်ိန္တြင္ေရြွနန္းေတာ္အတြင္းရွိေဆာင္နန္းဘုံျမင့္အသီးသီးတို့၌
အေရာင္မ်ိဳးစုံေသာအလံတို့ျဖင့္တံခြန္ကုကၠားမ်ားတလူလူစိုက္ထူထားသည္ကိုျမင္ေတြရ၏။
ထို့ေနာက္တြင္ကားလြန္ခဲ့ေသာညဥ့္ကကဲ့သို့ပင္တူရိယာမ်ိဳးစုံတီးမွဳတ္သံမ်ားေပၚထြက္လာ
၏။တူရိယာသံမ်ားမွာပ႒မတြင္နွလုံးစိတ္၀မ္းေအးခ်မ္းေစေသာျငိမ့္ေျငာင္းသာယာသည့္အ
သံမ်ားစြာကိုတီးမွဳတ္ၾကျပီးလ်ွင္ေနာက္ပိုင္းတြင္မူစိတ္ဓါတ္အားမာန္တက္ၾကြေစေသာေသ
နဂၤပ်ဴဟာတူရိယာမ်ားကိုတီးမွဳတ္ၾကေလသည္။တခ်ိန္တည္းလိုပင္နားကဲြလုမတတ္ေသာ
အေျမာက္ေသနပ္သံမ်ားေပၚထြက္လာျပန္၏။ေနာက္မ်ားမၾကာမွီအာရုဏ္က်င္း၍မိုးစင္စင္
လင္းေသာအခါတြင္ျပည္သူအေပါင္းတို့သည္၀တ္ေကာင္းစားလွမ်ားကို၀တ္ဆင္ၾကလွွ်က္ျမို့
ေတာ္လမ္းမမ်ားသို့အလွိ်ဳလ်ဳိအသကအသကထြက္လာၾကရာျမင္ကြင္းတစ္ခုလုံးမွာေပ်ာ္ရြွင္
စရာအတိျဖစ္ေနေလေတာ့၏။
မွဴးမ်ိဳးမတ္ႏြယ္မ်ားနွင့္ရာထူး႒ာနႏၱရရွိထားသူမ်ားကေရြွနန္းေတာ္၌စုရုံးေရာက္ရွိေနၾက
ေလသည္။တူရိယာဂီတသံမ်ားဆူညံစြာတီးမွဳတ္ေနသည့္အၾကားမွဆင္ၾကီးတစ္ေကာင္
ေရာက္ရွိလာ၏။ထိုဆင္ၾကီးအားကၾကိုးတန္းဆာစုံလင္စြာဆင္ယင္ထားျပီးလွ်င္အစြယ္နွစ္
ေခ်ာင္းတြင္လည္းအဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားစီျခယ္ထားေသာအစြယ္ေခြးမ်ားျဖင့္လွ
ပစြာကြပ္ထားေလ၏။ဆင္၏ေက်ာကုန္းေပၚတြင္မူေငြသားျဖင့္ျပုလုပ္ထားေသာဆင္ေပါင္းက
ကိုတင္၍ထားေလသည္။ဆင္ေပါင္းက၏မ်က္နွာစာေလးဘက္တို့တြင္အကာအရံဟူ၍ေရြွ
ေငြတို့ျဖင့္ျပုလုပ္ထားေသာအစိမ္းေရာင္ကန့္လန့္ကာမ်ားထားရွိ၏။အထဲတြင္မူေက်ာက္မ်က္
ရတနာမ်ဳိးစုံစီျခယ္ထားေသာေရြွလင္ပန္းတစ္ခုရွိျပီးလွွ်င္ရာဇဘိေသကမဂၤလာပဲြေတာ္ေၾက
ျငာခ်က္ပါ၀င္ေသာဘုရင္မင္းျမတ္၏စာခ်ြန္ေတာ္ကိုလင္ပန္းေပၚတြင္တင္၍ထားေလသည္။
ဆင္ေပါင္းက၏ေရွ့တြင္စစ္ကဲတစ္ဦးထိုင္လွ်က္လိုက္ပါလာ၏။ထိုပုျဂၢိုလ္သည္ေရြွျပားမ်ားကပ္
ထားေသာအျဖူေရာင္၀တ္ရုံကို၀တ္ဆင္ထား၏။၎၏ေရွ့တြင္မူဆင္ထိန္းသည္မိမိ၏ထိုင္ေန
က်ေနရာ၌ထိုင္လ်ွက္ရွိေလသည္။ဆင္ထိန္းသည္အနီေရာင္ပိုး၀တ္စုံကို၀တ္ထားျပီးလွ်င္သူ
၏လက္ထဲတြင္ခ်ြန္းကိုကိုင္ထား၏။စစ္ကဲစီးလာေသာဆင္၏ေနာက္တြင္စစ္ဆင္(၃၂)ေကာင္
လိုက္ပါလာၾက၏။ထိုဆင္မ်ားအားလည္းေရြွေငြရတနာမ်ားျဖင့္ကၾကိုးတန္းဆာဆင္ယင္ထား
ၾက၏။၎တို့၏ေက်ာ့ကုန္းေပၚတြင္မူသစ္သားျဖင့္ျပုလုပ္၍ေငြျပားကပ္ထားေသာဆင္ေပါင္း
ကမ်ားကိုတပ္ဆင္ထားေလသည္။ထိုဆင္မ်ား၏လည္ပင္းတြင္ေငြေခါင္းေလာင္းမ်ားဆဲြထား
ျပီးအစြယ္မ်ားတြင္မူေငြစြယ္ေခြးမ်ားစြပ္ထားေလသည္။
စစ္ဆင္မ်ား၏ေက်ာ့ကုန္းေပၚမွဆင္ေပါင္းကအသီးသီးတို့တြင္ေရာင္စုံပိုးသားအလံ(၄)ခုက်စီ
စိုက္ထူထားရာေလထဲတြင္အလံမ်ားတျဖတ္ျဖတ္လွဳပ္ခတ္ေနေသာေၾကာင္း၎တို့၏ပူအိုက္
ေသာခႏၵာကိုယ္ၾကီးမ်ားအားယပ္ခတ္ေပးေနသကဲ့သို့ရွိေနေလသည္။
အဆိုပါဆင္တန္းၾကီးမ်ားအေရွ့မွဆင္တစ္ေကာင္ေပၚတြင္မူစည္တီးသမားစီး၍လိုက္ပါလာ
ေလ၏။ဆင္ကိုပိုးသားဒြါဒရာမ်ားျဖင့္ဆင္ယင္ထားျပီးလွ်င္စည္တီးသမားကမူအစိမ္းေရာင္
၀တ္စုံကို၀တ္ဆင္ထား၏။စည္တီးသမားသည္စည္ၾကီးကိုအဆက္မျပတ္တီးခတ္လွ်က္ရွိ၏။
ယင္းတို့အားလုံး၏ပတ္ပတ္လည္တြင္ကားျမန္မာမ်ား၊မဂိုမ်ားနွင့္ဥႆာပဲခူးသားမ်ားျဖင့္ဖဲြ
စည္းထားေသာျမင္းသည္ေတာ္(၆၀၀)တို့ကလိုက္ပါ၍လာၾက၏။ျမင္းသည္ေတာ္တို့သည္အ
ေရာင္မ်ိဳးစုံပိုးသား၀တ္စုံတို့ကို၀တ္ဆင္ထားၾကျပီးလွ်င္၎တို့၏ျမင္းမ်ားကိုလည္းအလား
တူပင္ဆင္ယင္ထားၾက၏။ထိုအခ်ိန္တြင္ပင္တူရိယာဂီတသံမ်ိဳးစုံတို့ကိုစည္း၀ါးညီညီျဖင့္တီး
မွဳတ္ၾကရာနားေထာင္၍မျငိမ္းနုိင္ေအာင္ပင္ရွိေလေတာ့သည္။ယင္းဆင္တန္းျမင္းတန္းၾကီး
တို့ေနာက္မွမ်ားျပားလွေသာလူအုပ္ၾကီးသည္တသီတတန္းၾကီးလိုက္ပါလာၾကသျဖင့္လမ္း
မ်ားကိုျဖတ္ကူး၍မရနုိင္ေအာင္ပင္ရွိေနေတာ့၏။
ယင္းသို့လွ်င္ဆင္တပ္၊ျမင္းတပ္နွင့္လူအုပ္လူတန္းၾကီးသည္ဦးတည္ရာသို့ခ်ီတက္သြားၾကျပီး
ေနာက္မ႑ပ္ကႏၷားမ်ားထိုးထားေသာေနရာသို့ေရာက္လာခဲ့ေလသည္။မ႑ပ္မ်ားကိုလွပ
စြာမြမ္းမံျပင္ဆင္ထားၾကသည့္အျပင္အဖိုးတန္ေကာေဇာၾကီးမ်ားကိုလည္းခင္း၍ထားၾက၏။
ဤေနရာသို့ေရာက္လာေသာအခါဆူညံေနေသာလူအုပ္ၾကီးသည္ရုပ္ျခည္းျငိမ္သတ္သြား
ၾကျပီးဂီတသံမ်ားလည္းပိတ္သြားေလေတာ့သည္။ထို့ေနာက္"ဘိသိက္ပဲြေတာ္ေၾကျငာစာ
တမ္း"ကိုျပည္သူအမ်ားၾကားသိေအာင္ဖတ္ၾကားေလေတာ့သည္။
ထို့ေနာက္ဂဂၤါျမစ္မွျမစ္ေရကိုခတ္ယူရန္အလွဳိ့ငွါေလွျမန္ေတာ္(၂)စင္းကိုေစလြွတ္လိုက္ေလ
သည္။ဤခရီးမွာရခိုင္ျပည္မွ(၁၂)ရက္၊(၁၅)ရက္ခရီးျဖစ္၏။၎တို့ကဂဂၤါျမစ္ကိုျမင့္ျမတ္
ေသာျမစ္ဟူ၍ယုံၾကည္ၾကသည့္အတိုင္းရခိုင္ဘုရင္မွားကလည္းဂဂၤါျမစ္ေရျဖင့္ေရွးဦးစြာေရ
ခ်ိဳးသန့္စင္ျပီးမွသာလွ်င္ဧကရာဇ္မင္းျမတ္၏သရဖူကိုခံယူထိုက္သည္ဟုယုံၾကည္ၾက၏။

(၂)မင္းညီမင္းသားမ်ားအားဘိသိက္သြန္းပဲြ။
ေျမာက္ဥေရြွျမို့ေတာ္နွင့္တကြရခိုင္ျပည္တ၀ွမ္းလုံးတြင္ဘိသိက္ပဲြေတာ္ကိုေၾကျငာခဲ့ၾကျပီး
ေနာက္(၆)လေျမာက္ေသာအခါနုိင္ငံတ၀ွမ္းရွိမင္းညီမင္းသား၊မင္းမ်ိဳးမတ္ႏြယ္မ်ားနွင့္ရာ
ထူးရာခံ၊ကလန္သံဗ်င္း၊အားလုံးတို့သည္ေရြွနန္းေတာ္သို့စုရုံးေရာက္ရွိလာၾကေလသည္။
ဤနုိင္ငံမွဘုရင္မ်ားသည္မိမိကိုယ္တိုင္ဧကရာဇ္သရဖူကိုမခံယူမီမင္းညီမင္းသားမူးမ်ိဳးမတ္
ႏြယ္(၁၂)ပါးတို့အားေရွးဥိးစြာဘိသိက္သြန္းေပးရုိးအစဥ္အလာရွိ၏။ဘိသိက္သြန္းပဲြမ်ားကို
(၂)ရက္တိုင္တိုင္က်င့္ပျပုလုပ္ၾကေလသည္။
ဘိသိက္ခံမည့္မင္းညီမင္းသားမ်ားသည္ထိုရက္မ်ားအတြင္းျမို့ေတာ္တခြင္သို့ကုန္းေၾကာင္း
တစ္ၾကိမ္၊ေရေၾကာင္းတစ္ၾကိမ္၊(၂)ၾကိမ္တိုင္တိုင္ခရီးထြက္ေလ့ရွိၾကရ၏။နုိင္ငံေတာ္၏ရာ
ထူးဂုဏ္သိရ္အၾကီးျမင့္ဆုံးမင္းညီမင္းသားအမ်ားစုေရာက္ရွိလာၾကေသာအခါဘုရင္မင္း
ျမတ္သည္ဘိသိက္မဂၤလာစတင္က်င္းပရန္အခ်ိန္အခါကိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ေတာ္မူေလ
သည္။သို့ျဖင့္တညဥ့္တာကုန္ဆုံး၍ေန့သစ္ဆန္းလာေသာအခါအာရုဏ္တက္အခ်ိန္တြင္
ေခါင္းေလာင္းၾကီးကိုအၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာတီးခတ္လွ်က္ေျမာက္ေသနပ္မ်ားလည္းပစ္ေဖါက္
ၾက၏။ထိုကာလသည္(၁)နာရီခန့္မွ်ၾကေလသည္။
ယင္းကာလလြန္ေျမာက္ျပီးေသာအခါအခ်က္ျပအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ျဖင့္ေခါင္းေလာင္းထိုး
သံတခ်က္ထြက္ေပၚလာျပန္၏။ထိုအခ်ိန္တြင္ရခိုင့္နန္းေတာ္၌ရာထူး႒ာနႏၱရရွိၾကေသာမင္း
ညီမင္းသားမ်ားမူးမ်ိဳးမတ္ႏြယ္နွင့္စစ္သူၾကီး၊စစ္ဗိုလ္စသူတို့သည္ေရြွနန္းေတာ္ၾကီး၏ခန္းမ
ေဆာင္အတြင္း၌တစုတေ၀းတည္းစုရုံးၾကေလ၏။ေရြွနန္းေတာ္ခန္းမေဆာင္ၾကီးမွာက်ယ္
၀န္းသည္နွင့္အမွ်ၾကမ္းခင္းမွမ်က္နွာၾကက္မက်န္အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ရတနာပိုးဖဲကတၱီ
ဘာတို့ျဖင့္အဆန္းတၾကယ္အလွခ်ယ္ထားသျဖင့္ရွုမ၀ေအာင္ပင္ၾကက္သေရရွိလွေပသည္။
ခန္းမေဆာင္ၾကီး၏အလည္တည့္တည့္တြင္ခန္းဲမင့္တံခါးေပါက္ၾကီးတခုရွိ၍ယင္းတံခါးေပါက္
အေပၚမွအျဖူေရာင္ကတၱီဘာသားကိုမ႑ပ္သဖြယ္မိုးလွ်က္ထားေလသည္။ကတၱီဘာသား
ေပၚတြင္လည္းအျပာေရာင္နီလာပြင့္ၾကီးမ်ားစီျခယ္ထားေသာေရြွၾကယ္ျပားမ်ားကိုကြပ္ထား
ေလ၏။ကတၱီဘာအမိုး၏ေဘးဘက္ေလးတန္အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္လည္းေရြွပန္းဖြားမ်ားျပု
လုပ္ထားရွိျပီးလွ်င္ျဖူေဖြးလွပေသာပုလဲလုံးကေလးမ်ားကိုအစီအရီသီကုံး၍ထား၏။
ဤအျပင္အဆင္သည္တံခါးေပါက္ေပၚမွတဲြေလာင္းခ်ထားေသာအလားတူအဖိုးတန္ကတၱီ
ဘာသားနွင့္အလြန္ပင္လိုက္ဖက္လွေပ၏။
တံခါးေပါက္အတြင္းဘက္တြင္ကားအလြန္နုညံ့လွပေသာေရြွဇာလြွာကိုကန့္လန့္ကာသဖြယ္
ကာထားေလသည္။ခန္းမေဆာင္ထဲမွစင္ျမင့္ေပၚတါင္မူေရွြၾကိုးမ်ားျဖင့္ၾကက္ထားေသာစည္
ၾကီးတစ္လုံးကိုတင္၍ထားေလ၏။ဤသို့ေသာပဲြေတာ္မ်ိဳးေတာ္စည္တီးသမားသည္သူ၏တာ
၀န္ကို၀တၱရားမပ်က္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာလည္းအစဥ္အလာတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။
သတ္မွတ္ထားေသာအ်ိန္သို့ေရာက္၍စည္တီးသမားသည္စည္ၾကီးကိုေနာက္ဆုံးတခ်က္တီး
ခတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ပဆစ္ဒူးတုတ္ထိုင္ေနၾကေသာပရိသတ္အားလု့းတို့သည္ရွိခိုးဦးတင္အရုိ
အေသျပုၾကျပီးေနာက္မတ္တပ္ရပ္၍ေနရာယူၾကေလသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ေရြွနွင့္ပုလဲမ်ားျဖင့္စီျခယ္ရက္လုပ္ထားေသာျမစိမ္းေရာင္
၀တ္ရုံေတာ္ကို၀တ္ဆင္ကာခန္းမေဆာင္အတြင္းသို့ၾကြျမန္းေတာ္မူလာေလသည္။ဘုရင္မင္း
ျမတ္၏လည္ပင္းတြင္အဖိုးတန္ပုလဲကုံးမ်ားကိုတစ္ရစ္ျပီးတစ္ရစ္ဆင့္ကာဆင့္ကာ၀တ္ထား
ျပီးလွ်င္လကၤ်ာဘက္တြင္မူေရြွယပ္ကိုကိုင္ေဆာင္ထား၏။ေရြွယက္တြင္အစိမ္းေရာင္ျမမ်ား
ကိုကြပ္ၾကားကြပ္ၾကားစီခ်ယ္ထားသျဖင့္ဘုရင္မင္းျမတ္၏၀တ္ရုံေတာ္အေရာင္နွင့္အလြန္တ
ရာပင္လိုက္ဖက္တင့္တယ္လွေပသည္။
ထို့ေနာက္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္ေငြေလွကားထစ္(၆)ဆင့္ရွိေသာပလႅင္ေပၚမွေငြသလြန္ေပၚ၌
ထိုင္ေတာ္မူေလသည္။သလြန္တဖက္တခ်က္တြင္သားေမြွးယပ္ကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ
အေပ်ာ္ေတာ္ကေလးတို့နွစ္ဦးရပ္လွ်က္ဘုရင္မင္းျမတ္အားညင္သာစြာျဖင့္ယပ္ခတ္ေပး၍ေန
ၾကေလသည္။ရာဇပလႅင္ပတ္လည္တြင္အ၀ါေရာင္၀တ္ရုံတို့ကို၀တ္ထားျပီးေဒါက္ခ်ာေဆာင္း
ထားေသာပု႑ား(၃၀)ရပ္လွ်က္ရွိၾကေလသည္။ပလႅင္ေပၚတြင္ဘုရင္မင္းျမတ္ထိုင္ေတာ္မူျပီး
ေသာအခါဆိုင္း၀ိုင္း(၃)၀ိုင္းမွတူရိယာမ်ိဳးစုံးျဖင့္တီးမွဳတ္ေျဖေဖ်ာ္ၾကေလသည္။တူရိယာမ်ား
နွင့္တဲြဘက္လ်ွက္ေတးသီခ်င္းမ်ိဳးစုံတို့ကိုလည္းသာယာနာေပ်ာ္ဘြယ္သီဆိုၾကေလ၏။သို့ရာ
တြင္ရခိုင္ဘာသာ၊ျမန္မာဘာသာျဖင့္၊မြန္ဘာသာတို့ျဖင့္အလွည့္အလွယ္က်စီသီဆိုၾကေသာ ေၾကာင္းဤမွ်အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာေ၀ါဟာရမ်ားကိုအက်ြန္ုပ္သည္လုံး၀နားမလည္
နုိင္ေအာင္ျဖစ္ရေလ၏။
ေတးဂီတတို့ျဖင့္တနာရီခန့္မွ်ေျဖေဖ်ာ္ၾကျပီးေသာအခါေခ်ာေမာလွပေသာအေပ်ာ္ေတာ္က
ေလး(၂၄)ေယာက္၀င္ေရာက္လာေလသည္။သူတို့သည္အစိမ္းေရာင္နွင့္အျဖူေရာင္၀တ္ရုံ
တို့ကို၀တ္ဆင္၍ေခါင္းေပၚတြင္စီးပုံမ်ားေဆာင္း၍ထားၾကေလသည္။သူတို့၏လက္ထဲတြင္
မူတူရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးတို့ကိုကိုင္ေဆာင္ထားၾကျပီးလွ်င္တခါတရံနွစ္စုခဲြ၍ေသာ္လည္းေကာင္း
တခါတရံတစ္စုတေပါင္းတည္းေသာ္လည္းေကာင္းတီးရင္းမွဳတ္ရင္းဆန္းျပားက်ြမ္းက်င္စြာ
သီဆိုကခုန္ေနၾကသည္မွာအလြန္တရာၾကက္သေရရွိလွ၏။
ကေခ်သည္အေပ်ာ္ေတာ္ကေလးမ်ားျပန္ထြက္သြားျပီးေသာအခါဂီတသံမ်ားသည္မျမင္ရ
ေသာေနရာမ်ားမွေပၚထြက္၍လာျပန္ေလသည္။ဂီတသံမ်ားနွင့္အတူအျဖူေရာင္၀တ္ဆင္
ထားေသာအပ်ိဳေတာ္ကေလး(၁၂)ေယာက္၀င္ေရာက္လာျပန္ေလ၏။သူတို့၏လည္ပင္းတြင္
ေရြွၾကိုးမ်ားနွင့္ပုလဲၾကိုးမ်ားကိုထပ္ကာထပ္ကာဆဲြထားၾကျပီးလွ်င္ေခါင္းေပၚတြင္လည္းေရြွ
ပန္းကုန္းေငြပန္းကုန္းမ်ားျဖင့္အေရာင္မ်ိဳးစုံပိုးသားပန္းပြင့္မ်ားကိုပန္ဆင္၍ထားၾကေလ၏။
အပ်ိဳကေလးအသီးသီးတို့၏လက္ထဲတြငလည္းေရြွသရဖူတစ္ခုစီကိုကိုင္ေဆာင္၍ထားၾက
ေလသည္။
ထို့ေနာက္အနီေရာင္ကတၱီဘာ၀တ္ရုံပြၾကီးမ်ားကို၀တ္ဆင္ထားၾကျပီးလ်ွင္လက္ထဲတြင္ေငြ
ေတာင္ေ၀ွးကိုယ္စီကိုင္ထားၾကေသာအဘိုးအို(၁၂)ေယာက္၀င္ေရာက္၍လာၾကေလသည္။
အဆိုပါအပ်ိဳေတာ္ကေလး(၁၂)ေယာက္တို့သည္ဘုရင္မင္းျမတ္အားရွိခိုးဦးတင္တစ္ၾကိမ္စီ
ျပုၾကျပီးလွ်င္ပလႅင္အနီးသို့ကပ္သြားၾကျပီးေနာက္၎တို့၏လက္ထဲမွသရဖူမ်ားကိုဘုရင္မင္း
ျမတ္၏ေျခေတာ္ရင္း၌အသိးသီးခ်ထားလိုက္ၾကေလသည္။ထို့ေနာက္ဘုရင္မင္းျမတ္၏ေျခ
အစုံကိုဥိးတိုက္ရွိခိုးၾကျပီးေနာက္ခန္းမေဆာင္အတါင္းထဲမွျပန္လည္ထြက္ခါြ၍သြားၾကေလ
သည္။ေနာက္ထပ္အေပ်ာ္ေတာ္ကေလး(၁၂)ေယာက္တို့သည္ယခင္ကအတိုင္းပင္၀တ္စား
ဆင္ယင္၍၀င္ေရာက္လာျပန္၏။သို့ရာတြင္သူတို့၏လက္ထဲ၌ကိုင္ေဆာင္၍လာၾကေသာအ
ရာမ်ားမွာယခင္အပ်ိဳေတာ္ကေလးမ်ားကဲ့သို့သရဖူမ်ားမဟုတ္မူဘဲေရြွျဖင့္ျပုလုပ္ထားေသာ
ရာဇလွံတံမ်ားသာျဖစ္၏။သူတို့သည္ထိုရာဇလွံတံမ်ားကိုယခင္အတိုင္းပင္ဘုရင္မင္းျမတ္၏
ေျခေတာ္ရင္း၌ခ်ထားလိုက္ၾကေလသည္။
ထို့ေနာက္ခ်က္ခ်င္းပင္ဘိသိက္ခံမည့္မင္းသား၀င္ေရာက္၍လာေလသည္။သူ၏အမည္မွာ
မွာထြန္တုံးစားျဖစ္၏။သူကားအလြန္ရုပ္ရည္ေခ်ာေမာ့ေသာမင္းပ်ိဳမင္းလြင္တစ္ဦးပင္ျဖစ္
၏။ေငြခ်ည္ထိုးအနီေရာင္ကတၱီဘာ၀တ္ရုံကို၀တ္ထား၏။ေခါင္းေပၚတြင္မူရုိးရုိးေခါင္းေပါင္း
ကိုသာေပါင္းထား၏။ဤမင္းသားကေလး၏ေရွ့တြင္ငယ္က်ြန္ေတာ္(၄၀)ေယာက္တို့ကအ
လွ်င္၀င္ေရာက္လာၾကေလ၏။ရုပ္ရည္ေခ်ာ့ေမာ့ေသာလူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္ၾက၏။အျပာနွင့္အ
ျဖူ၀တ္စုံမ်ားကို၀တ္ဆင္၍ေခါင္းေပၚတြင္လည္းအျပာနွင့္အျဖူရုိးရုိးအုပ္ေပါင္းမ်ားကိုသာပင္
ေပါင္းထားၾကေလသည္။
ဤမင္းသားကေလး၏ေရွ့တြင္ငယ္က်ြန္ေတာ္(၄၀)တို့ကအလွ်င္၀င္ေရာက္လာၾကေလ၏။
ရုပ္ရည္ေခ်ာ့ေမာ့ေသာလူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကေပသည္။အျပာနွင့္အျဖူ၀တ္စုံတို့ကို၀တ္ဆင္ထား
ၾက၍ေခါင္းေပၚတြင္လည္းအျပာနွင့္အျဖူရုိးရုိးအုပ္ေပါင္းမ်ားကိုေပါင္းထားၾကေလသည္။
မင္းသားငယ္လည္းဘုရင္မင္းျမတ္ျမင္နုိင္ေလာက္သည့္ေနရာသို့ေရာက္လာေသာအခါ
ရုိေသလွစြာျဖင့္၀ပ္တြားရွိခိုးလိုက္ေလ၏။ထို့ေနာက္သူသည္မတ္တပ္ရပ္လိုက္ျပီးေနာက္ေရွ့
သို့အနည္းငယ္ေလွ်ာက္သြားလွ်က္ထပ္မံ၀တ္တြားရွိခိုးလိုက္ေလသည္။
ထိုအခ်ိန္တြင္ပလႅႅင္ပတ္လည္တြင္ရပ္လွ်က္ရွိေသာပု႑ားမ်ားအနက္မွပု႑ား(၄)ေယာက္
တို့သည္မင္းသားငယ္အား၀တ္တြားေနရာမွထူေပးျပီးလွ်င္တေယာက္တဘက္စီတဲြလ်ွက္
ပလႅင္ေလွကားရင္းအထိေခၚသြားၾကေလ၏။မင္းသားငယ္သည္ဤေနရာတြင္လည္းဘုရင္
မင္းျမတ္းအားဦးတိုက္လွ်က္အၾကိမ္ၾကိမ္ရွိခိုးေလသည္။ထို့ေနာက္ပု႑ားမ်ားသည္မိမိတို့၏
ေနရာအသီးသီးသို့ျပန္လာၾကေလသည္။ထို့ေနာက္စည္တီးသံေပၚထြက္လာျပီးတခန္းလုံး
ျငိမ္သက္သြားေလ၏။ဤတြင္အ၀ါေရာင္ကတၱီဘာ၀တ္ရုံျဖင့္ပု႑ား(၄)ေယာက္၀င္ေရာက္
လာၾကေလသည္။အလယ္မွပု႑ား၏လက္ထဲတြင္ေရြွျဖင့္ထုလုပ္ထားေသာနတ္ရုပ္တခုကို
ကိုင္ထားေလသည္။ထိုရုပ္တုမွာ၁၂လက္မခန့္ျမင့္၍ေခါင္းေပၚတြင္ပန္းကုံးတကုံးကိုပန္ဆင္
၍ထားေလသည္။
ပလႅႅႅင္အနီးသို့ပု႑ား(၃)ေယာက္ေရာက္လာေသာအခါဘုရင္မင္းျမတ္သည္သလြန္ေပၚမွ
ဆင္း၍ေဘးတြင္ရပ္ေနလိုက္၏။ထိုအခါရုပ္တုကိုင္ထားေသာပု႑ားသည္ဘုရင္မင္းျမတ္၏
ေနရာတြင္၀င္ေရာက္ထိုင္လိုက္ေလသည္။ထို့ေနာက္တြင္အျခားပု႑ား(၂)ေယာက္တို့သည္
မင္းသားငယ္၀တ္တြားရွိခိုးေနသည့္ေနရာသို့ေလွ်ာက္လာျပီးေနာက္မင္းသားငယ္အားထူမ
ေပးလွ်က္ပလႅင္ထိပ္သို့ေခၚေဆာင္သြားေလသည္။ပလႅင္ေပၚသို့ေရာက္သြားေသာအခါမင္း
သားငယ္သည္ခုနွစ္ၾကိမ္တိတိဦးညြတ္ရွိခိုးျပီးေနာက္ပု႑ားလက္ထဲမွရုပ္တုကိုယူျပီးလွ်င္
မိမိ၏ေခါင္းေပၚသို့တင္လိုက္ေလသည္။
ထို့ေနာက္သူသည္ပလႅႅႅႅင္ေရွ့တြင္ဒူးတုပ္လွ်က္ပု႑ားၾကီးတိုင္ေပးသည့္အတိုင္းတစုံတရာကို
အသံက်ယ္စြာျဖင့္လိုက္၍ရြက္ဆိုေလသည္။ဤသည္ကားမင္းသားငယ္သည္မိမိ၏အရွင္သ
ခင္ဘုရင္မင္းျမတ္အေပၚတြင္သစၥာေစာင့္သိပါမည္ဟူ၍နတ္ရုပ္တုကိုသက္ေသျပုလွ်က္
သစၥာအဓိဌာန္က်ိန္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ယင္းသို့သစၥာျပုျပီးေသာအခါမင္းသားငယ္သည္
ထပ္မံ၍ဦးညြတ္ရိွခိုးျပန္၏။ထို့ေနာက္ပု႑ားၾကီးသည္မင္းသားငယ္ထံမွနတ္ရုပ္ကိုျပန္ယူ
ျပီးေနာက္ေဖၚပု႑ား(၂)ေယာက္နွင့္အတူပလႅင္ေပၚမွျပန္၍ဆင္းလာခဲ့၏။
ဤတြင္ဘုရင္မင္းျမတ္သည္မူလေနရာတြင္ျပန္ထိုင္ေတာ္မူေလသည္။ထို့ေနာက္ပု႑ားတ
ေယာက္သည္ဘုရင္မင္းျမတ္၏လက္်ာဘက္တြင္ရပ္ျပီးလွ်င္ဘုရင္မင္းျမတ္အားတ၀က္၊ေရြွ
နန္းေတာ္ပရိသတ္မ်ားအားတ၀က္မ်က္နွာမူလွ်က္ေအာက္ပါအမိန့္ေတာ္ျပန္တမ္းကိုအသံ
က်ယ္ေလာင္စြာျဖင့္ဖတ္ၾကားေၾကျငာေလသည္။
"ဆင္ျဖူေတာ္သခင္လည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ပဲခူးနွင့္ျမန္မာျပည္တို့ကိုလည္းဆက္ခံပိုင္ဆိုင္
ခြင့္ရွိေတာ္မူေသာ၊ဘဂၤလား(၁၂)ျပည္ေထာင္မင္းအေပါင္းတို့၏ဦးညြတ္ရာအရွင္သခင္
လည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ေရေျမ့သနင္းဧကရာဇ္မင္းလည္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ရခိုင့္ျပည့္ရွင္
ဆလင္ရွား(သီရိသုဓမၼရာဇာ)အမည္တြင္ေသာဘ၀ရွင္မင္းျမတ္ဘုရား"
"က်ြနု္ပ္တို့၏ဦးထိပ္သခင္ဘုရင္ဧကရာဇ္မင္းျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊အရွင္မင္းျမတ္သည္၊ဤ
ကမၻာေျမျပင္ရွိမင္းအေပါင္းတို့ထက္ဘုန္းတန္ခိုးအာဏာစက္ထက္ျမတ္ထြန္းေတာက္နုိင္ပါ
ေစသတည္း။"
"ဦးရာဇ္ေတာင္ဘုရင္အျဖစ္ျဖင့္အရွင္မင္းျမတ္၏ေရြွဖ၀ါးေတာ္ေအာက္၌ဦးညြတ္ျပီးလွ်င္အ
ရွင္ဘုရား၏သစၥာေတာ္ကိုခံယူနုိင္စိမ့္ေသာငွါဤေန့ဤရက္၌အက်ြနု္ပ္သည္ဤေရြွသရဖူမ
ကိုဋ္ေတာ္ကိုထြန္တုံးစား၏ဦးေခါင္းေပၚတြင္ေဆာင္းေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္အရွင္ဘုရား။"
ဤျပန္တမ္းကိုဖတ္ၾကားျပီးလွ်င္ျပီးခ်င္းပု႑ား(၂)ေယာက္သည္ေရွ့သို့ထြက္လာျပီးလွ်င္သ
ရဖူတခုနွင့္ရာဇလွံတံတခုတို့ကိုယူလွ်က္ဘုရင္မင္းျမတ္၏ေျခေတာ္ရင္း၌ခ်ထားလိုက္ၾက
ေလသည္။ထို့ေနာက္၎တို့သည္ဘိသိက္ခံဘုရင္သစ္ရွိရာသို့ေလွ်ာက္လာၾကျပီးလွ်င္၎
အား၀တ္တြားရွိခိုးေနရာမွထေစ၍ဘုရင္မင္းျမတ္ေရွ့ေတာ္ေမွာက္သို့ေခၚ၍ေဆာင္သြားၾက
ေလသည္။ျပီးလ်ွင္ပု႑ားမ်ားက၎အားဒူးေထာက္ထိုင္ေစ၏။
ပု႑ားတေယာက္ကသရဖူကိုေကာက္ယူကာဘုရင္မင္းျမတ္၏လက္ထဲသို့ကမ္းေပးလိုက္
ေလ၏။ဘုရင္မင္းျမတ္သည္သရဖူကိုဘိသိက္ခံဘုရင္၏ဦးေခါင္းေပၚတြင္ေဆာင္းေပးလိုက္
ေလသည္။ထို့ေနာက္အျခားပု႑ားတေယာက္ကရာဇလွံတံကိုေကာက္ယူလွ်က္ဘုရင္မင္း
ျမတ္အားဆက္သလိုက္ရာဘုရင္မင္းျမတ္သည္အဆိုပါရာဇလွံတံကိုလည္းဘိသိက္ခံဘုရင္
အားေပးအပ္ေတာ္မူေလသည္။
ဘုရင္သစ္သည္သရဖူကိုဦးေခါင္းေပၚတြင္ေဆာင္းလွ်က္ရာဇလွံတံကိုလက္၀ဲလက္တြင္
ကိုင္ျပီးလွ်င္ဘုရင္မင္းျမတ္၏ေျခအစုံကိုငါးၾကိမ္တိတိဦးတိုက္ရွိခိုးေလေတာ့သည္။ဤအျပု
အမူကားမိမိအားဘိသိက္သြန္း၍ဘုရင္ျဖစ္ေအာင္ေက်းဇူးျပုခဲ့ေသာပုျဂၢိုလ္အားမိမိ၏အရွင္
သခင္အျဖစ္အသိအမွတ္ျပုေၾကာင္းသက္ေသျပလိုက္ေသာအျပုအမူပင္ျဖစ္ေပသည္။
ဤေနာက္ဆုံးအခန္းအနားျပီးဆုံးသြားေသာအခါတြင္စည္တီးသံသုံးခ်က္ေပၚထြက္လာျပီး
ေနာက္ပရိသတ္အားလုံးကဘုရင္မင္းျမတ္အားရွိခိုးဦးတိုက္လိုက္ၾကေလသည္။ထိုအခ်ိန္
တြင္ကန့္လန့္ကာမ်ားက်လာျပီးဘုရင္မင္းျမတ္လည္းခန္းမေဆာင္မွျပန္လည္ထြက္ခြါသြား
ေလေတာ့သည္။

(၃)ျမို့တြင္းလွည့္လည္ပဲြနွင့္စားေသာက္ပဲြ။
Remove Formatting from selectionဆက္ရန္ရွိသည္.....
Remove Formatting from selection

Tuesday, October 28, 2008

ရခိုင္တို့အားဖိနွိပ္ခဲ့သည့္ဗမာျမို့၀န္မ်ား

ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ဥျမို့၌ဗမာပေဒသရာဇ္တို့၏ရခိုင္နုိင္ငံသားမ်ား
အေပၚဖိနွိပ္က်ြန္ျပုရန္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာဗမာလူမ်ိဳး
ျမို့၀န္(၉)ေယာက္တို ့၏အမည္စာရင္း။
(၁)အႏၵပက်န္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၄၆-၁၁၅၀)အထိ(၄)နွစ္
(၂)အေနာက္ဘက္တိုက္၀န္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၀-၁၁၅၂)အထိ(၂)နွစ္
(၃)ပုသိမ္၀န္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၂-၁၁၅၃)အထိ(၁)နွစ္
(၄)တိုင္းတား၀န္အာဏာေက်ာ္ထင္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၃-၁၁၅၅)အထိ(၂)နွစ္
(၅)ေမာင္ေက်ာ္လွ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၅-၁၁၅၇)အထိ(၂)နွစ္
(၆)စိန္ဘူး၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅ရ-၁၁၈၁)အထိ(၁၈)နွစ္
(ရ)ေနာ္ရထာ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁ရ၅-၁၁၈၁)အထိ(၆)နွစ္
(၈)ေမာင္ၾကာရုိး၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၁-၁၁၈၄)အထိ(၃)နွစ္
(၉)တရုပ္၀န္စံေပ်ာ္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၄-၁၁၈၆)အထိ(၂)နွစ္တို့ျဖစ္ၾကသည္။
ရခို္င္ျပည္ေျမာက္ဥျမို့ေတာ္၌ျမို့ေတာ္၀န္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာအထက္ေဖၚျပ
ပါဗမာျမို့၀န္တို့သည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို့အားရက္စက္ဖိနွိပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရုံသာမကအစုလိုက္အ
ျပံုလိုက္လူသတ္မွဳ့မ်ားစြာတို့ကိုကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာမေကာင္းဆိုး၀ါးမိစၦာမ်ား။
လူသတ္ေကာင္မ်ားသာျဖစ္ၾကေပသည္။

ရခိုင္ျပည္ရမ္းျဗဲျမို့၌ဗမာပေဒသရာဇ္တို့၏ရခိုင္နုိင္ငံသားမ်ား
အေပၚဖိနွိပ္က်ြန္ျပုရန္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာဗမာလူမ်ိဳး
ျမို့၀န္(၂၁)ေယာက္တို ့၏အမည္စာရင္း။
(၁)နရသမိုင္းေက်ာ္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၄ရ-၁၁၄ရ)အထိ(၁)နွစ္
(၂)ရဲတိုက္၀န္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၄၈-၁၁၄၉)အထိ(၂)နွစ္
(၃)လကၤ်ာေရြွေတာင္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၀-၁၁၅၂)အထိ(၃)နွစ္
(၄)မဘဲစား၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၃-၁၁၅၅)အထိ(၃)နွစ္
(၅)တိုင္းတား၀န္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၆-၁၁၅ရ)အထိ(၂)နွစ္
(၆)လယ္ကိုင္းစား၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၅၈-၁၁၅၉)အထိ(၂)နွစ္
(ရ)သမန္းရဲဖ်ား၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၆၀-၁၁၆၀)အထိ(၁)နွစ္
(၈)လယ္ကိုင္စား၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၆၁-၁၁၆၃)အထိ(၃)နွစ္
(၉)ရဲမက္တံခြန္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၆၄-၁၁၆၄)အထိ(၁)နွစ္
(၁၀)ေက်ာ္ထင္ရာဇာ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၆၅-၁၁၆ရ)အထိ(၃)နွစ္
(၁၁)သာ၀တၳိစား၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၆၈-၁၁ရ၀)အထိ(၃)နွစ္
(၁၂)ေရြွေတာ္သီလ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁ရ၁-၁၁ရ၂)အထိ(၂)နွစ္
(၁၃)လကၤ်ာစည္သူ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁ရ၃-၁၁ရ၆)အထိ(၄)နွစ္
(၁၄)ေနမ်ိဳးသူရ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁ရရ-၁၁၈၀)အထိ(၄)နွစ္
(၁၅)မဟာေနာ္ရထာ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၁-၁၁၈၁)အထိ(၁)နွစ္
(၁၆)ေမာင္ေရြွအိုး၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၂-၁၁၈၂)အထိ(၁)နွစ္
(၁ရ)ေရြွဓါးမွဴး၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၃-၁၁၈၃)အထိ(၁)နွစ္
(၁၈)ရဲမက္ေက်ာ္ထင္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၄-၁၁၈၄)အထိ(၁)နွစ္
(၁၉)ဒါ၀တ္ကယ္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၅-၁၁၈၅)အထိ(၁)နွစ္
(၂၀)ေမာင္သာၾကြယ္၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈၆-၁၁၈၆)အထိ(၁)နွစ္
(၂၁)ေမာင္စံရာ၊ရခိုင္သကၠရာဇ္(၁၁၈ရ-၁၁၈ရ)အထိ(၁)နွစ္တို့ျဖစ္ၾကသည္။
ရခိုင္ျပည္ရမ္းျဗဲျမို့၌ျမို့ေတာ္၀န္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာအထက္ေဖၚျပပါ
ဗမာျမို့၀န္တို့သည္ရခိုင္လူမ်ိဳးတို့အားရက္စက္ဖိနွိပ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကရုံသာမကအစုလိုက္
လူသတ္မွဳ့မ်ားစြာတို့ကိုကိုယ္တိုင္က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာမေကာင္းဆိုး၀ါးမိစၦာမ်ားလူသတ္
ေကာင္မ်ားသာျဖစ္ၾကေပသည္။ ။
ရခိုင့္အားမာန္(စာေစာင္-၁)

Sunday, October 26, 2008

ေရွးေခတ္ရခိုင္မင္းဆက္မ်ား

ဒါြရာ၀တီ[သံတဲြ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား(သမိုင္းမတင္မီကာလ)
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နွစ္။နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)၀ါသုေဒ၀မင္း(နန္းတက္နွစ္မပါ)(နန္းက်နွစ္မပါ)(နန္းစံနွစ္မပါ)ဘီစီ(၃၃၂၅)မတိုင္မီ။
(၁)ျဗဟၼကာရာဇာမင္း(နန္းတက္နွစ္မပါ)(နန္းက်နွစ္မပါ)(နန္းစံနွစ္မပါ) -ဘီစီ(၃၃၂၅)မတိုင္မီ။
(၅)ျဗဟၼသုႏၱရမင္း(နန္းတက္နွစ္မပါ)(နန္းက်နွစ္မပါ)(နန္းစံနွစ္မပါ)ဘီစ(ီ၃၃၂၅)မတိုင္မီ။
(၁၅)ျဗဟၼသိႏၵိမင္း(နန္းတက္နွစ္မပါ)(နန္းက်နွစ္မပါ)(နန္းစံနွစ္မပါ)ဘီစီ(၃၃၂၅)မတိုင္မီ။
(၁။)ႆရဘန္မင္း(နန္းတက္နွစ္မပါ)(နန္းက်နွစ္မပါ)(နန္းစံနွစ္မပါ)ဘီစ(ီ၃၃၂၅)မတိုင္မီ။

ဓည၀တီ[ပ႒မ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)မာရယုမင္း(၃၃၂၅-၃၂၆၃)ထိ(၆၂)နွစ္-ဘီစီ(ခရစ္ေတာ္မေပၚမီကာလ)
(၂)မာရေဇတုမင္း(၃၂၆၃-၃၂၃၁)ထိ(၃၂)နွစ္(၁)၏သား
(၃)မာရအုံမင္း(၃၂၃၁-၃၁ရ၈)ထိ(၅၃)နွစ္(၂)၏သား
(၄)မာရရြယ္မင္း(၃၁ရ၈-၃၁၃၀)ထိ(၄၈)နွစ္(၃)၏သား
(၅)မာရတင္မင္း(၃၁၃၀-၃၀ရ၅)ထိ(၅၅)နွစ္(၄)၏္သား
(၆)မာရဇိန္မင္း(၃၀ရ၅-၃၀၄၂)ထိ(၃၃)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)မာရတင္မင္း(၃၀၄၂-၃၀၂၀)ထိ(၂၂)နွစ္(၆)၏သား
(၁)ငဆက္အို(မ်ဳိးျခား)(၃၀၂၀-၂၉၉၉)ထိ(၂၁)နွစ္(မ်ိဳးျခားမင္း)
(၈)ေဒါလစႏၵရားမင္း(၂၉၉၉-၂၉၅၉)ထိ(၄၀)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)ေသာလစႏၵရား(၂၉၅၉-၂၉၂၆)ထိ(၃၃)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)သူရိယစႏၵရား(၂၉၂၆-၂၈၈၉)ထိ(၃ရ)နွစ္(၉)၏သား
(၁၁)ကာလစႏၵရား(၂၈၈၉-၂၈၄၉)ထိ(၄၀)နွစ္(၁၀)၏သား
(၁၂)ကဥၥႏၵရား(၂၈၄၉-၂၈၁၈)ထိ(၃၁)နွစ္(၁၁)၏သား
(၁၃)မဓုစႏၵရား(၂၈၁၈-၂ရ၉ရ)ထိ(၂၁)နွစ္(၁၂)၏သား
(၁၄)ေဇယ်စႏၵရား(၂ရ၉ရ-၂ရ၅ရ)ထိ(၄၀)နွစ္(၁၃)၏သား
(၁၅)ေမာကၡစႏၵရား(၂ရ၅ရ-၂ရ၃၁)ထိ(၂၆)နွစ္(၁၄)၏သား
(၁၆)ဂုနစႏၵရား(၂ရ၃၁-၂ရ၁၉)ထိ(၁၂)နွစ္(၁၅)၏သား
(၃)မ်ဳိးျခားအမတ္(၃)ဦး(၂ရ၁၉-၂ရ၁၈)ထိတစ္လသာစံရသည္။
(၁ရ)ကံရာဇာၾကီး(၂ရ၁၈-၂၆ရရ)ထိ(၄၁)နွစ္(၁၆)၏သား
(၁၈)ကံရာဇာငယ္(၂၆ရရ-၂၆၄၁)ထိ(၃၆)နွစ္(၁ရ)၏သား
(၁၉)အိႏၵသူရိယ(၂၆၄၁-၂၆၀၆)ထိ(၃၅)နွစ္(၁၈)၏သား
(၂၀)အသူူရိႏၵသူရိယ(၂၆၀၆-၂၅ရ၆)ထိ(၃၀)နွစ္(၁၉)၏သား
(၂၁)သာရမိတၱ(၂၅ရ၆-၂၅၄၈)ထိ(၂၈)နွစ္(၂၀)၏သား
(၂၂)သူရိယမင္း(၂၅၄၈-၂၅၁၅)ထိ(၃၁)နွစ္(၂၁)၏သား
(၂၃)မင္းထီး(၂၅၁ရ-၂၄၉၅)ထိ(၂၂)နွစ္(၂၂)၏သား
(၂၄)မင္းပါ(၂၄၉၅-၂၄ရ၃)ထိ(၂၂)နွစ္(၂၃)၏သား
(၂၅)စည္ေပါင္သူ(၂၄ရ၃-၂၄၄၅)ထိ(၂၈)နွစ္(၂၄)၏သား
(၂၆)တံတိုင္းသင္(၂၄၄၅-၂၄၁၄)ထိ(၃၁)နွစ္(၂၅)၏ညီ
(၂ရ)ေက်ာ္ေခါင္စည္(၂၄၁၄-၂၃၆၁)ထိ(၅၃)နွစ္(၂၆)၏သား
(၂၈)သူရိယစႏၵမိတၱၬ(၂၃၆၁-၂၃၄၀)ထိ(၂၁)နွစ္(၂ရ)၏သား
(၂၉)အနႏၵဘယ(၂၃၄၀-၂၃၁၀)ထိ(၃၀)နွစ္(၂၈)၏သား
(၃၀)လကၤ်ာစည္သူ(၂၃၀-၂၂၈၀)ထိ(၃၀)နွစ္(၂၉)၏သား
(၃၁)သီဟကုစၦိ(၂၂၈၀-၂၂၃ရ)ထိ(၄၃)နွစ္(၃၀)၏သား
(၃၂)မင္းဘုန္းသန္(၂၂၃ရ-၂၂၀၆)ထိ(၃၁)နွစ္(၃၁)၏သား
(၃၃)သကၠေမြး(၂၂၀၆-၂၁၅ရ)ထိ(၄၉)နွစ္(၃၂)၏သား
(၃၄)ေဇယ်နႏၵသူ(၂၁၅ရ-၂၁၀၅)ထိ(၅၂)နွစ္(၃၃)၏သား
(၃၅)တကၠသူ(၂၁၀၅-၂၀၅၉)ထိ(၄၆)နွစ္(၃၄)၏သား
(၃၆)လကၡဏ(၂၀၅၉-၂၀၂၂)ထိ(၃ရ)နွစ္(၃၅)၏သား
(၃ရ)ဂုဏရာဇ္(၂၀၂၂-၁၉၈၀)ထိ(၄၂)နွစ္(၃၆)၏သား
(၃၈)သီ၀ရာဇ္(၁၉၈၀-၁၉၃၉)ထိ(၄၁)နွစ္(၃ရ)၏သား
(၃၉)မင္းလွေမြွး(၁၉၃၉-၁၉၁၈)ထိ(၂၁)နွစ္(၃၈)၏သား
(၄၀)ပူရိႏၵ(၁၉၁၈-၁၈၅၈)ထိ(၆၀)နွစ္(၃၉)၏သား
(၄၁)မင္းသိဒၵက္(၁၈၅၈-၁၈၃၆)ထိ(၂၂)နွစ္(၄၀)၏သား
(၄၂)မင္းလွၾကီး(၁၈၃၆-၁ရ၈၉)ထိ(၄ရ)နွစ္(၄၁)၏သား
(၄၃)ေထြးလုပ္ၾကီး(၁ရ၈၉-၁ရ၆၅)ထိ(၂၄)နွစ္(၄၂)၏သား
(၄၄)ေစရာဇ္(၁ရ၆၅-၁ရ၂ရ)ထိ(၃၈)နွစ္(၄၃)၏သား
(၄၅)ခ်က္နွာ၀န္း(၁ရ၂ရ-၁ရ၀၃)ထိ(၂၄)နွစ္(၄၄)၏သား
(၄၆)လက္ရုံးၾကီး(၁ရ၀၃-၁၆ရ၆)ထိ(၂ရ)နွစ္(၄၅)၏သား
(၄ရ)သီရိကမၼၼသုႏၵဳရ(၁၆ရ၆-၁၆၄၆)ထိ(၃၀)နွစ္(၄၆)၏သား
(၄၈)နႏၵေကာဘယ(၁၆၄၆-၁၆၁၉)ထိ(၂ရ)နွစ္(၄ရ)၏သား
(၄၉)မင္းနံျဖူ(၁၆၁၉-၁၅၉၉)ထိ(၂၀)နွစ္(၄၈)၏သား
(၅၀)မင္းနံလွ(၁၅၉၉-၁၅ရ၁)ထိ(၂၈)နွစ္(၄၉)၏သား
(၅၁)မင္းေခါင္ငယ္(၁၅ရ၁-၁၅၅၁)ထိ(၂၀)နွစ္(၅၀)၏သား
(၅၂)ေလာက္ေခါင္ရာဇာ(၁၅၅၁-၁၅၃၆)ထိ(၁၅)နွစ္(၅၁)၏သား
(၅၃)မင္းသီဟ(၁၅၃၆-၁၅၁၅)ထိ(၂၁)နွစ္(၅၂)၏သား
(၅၄)မင္းငယ္ေပ်ာ္လွစည္သူ(၁၅၁၅-၁၅၀၈)ထိ(ရ)နွစ္(၅၃)၏သား
(၃)မ်ိဳးျခားအမတ္(၃)ဦး(၁၅၀၈-၁၅၀ရ)ထိ(၁)လတစ္ဦးစီလပိုင္းစံရသည္။

ဓည၀တီ[ဒုတိယ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္။
(၁)ကမၼရာဇာ(ကံရာဇာၾကီး)(၁၅၀ရ-၁၄ရ၀)ထိ(၃ရ)နွစ္။အခ်ဳိ့ကကံရာဇာၾကီးဟုေခၚသည္။
(၂)သီလရာဇာ(၁၄ရ၀-၁၄၂၉)ထိ(၄၁)နွစ္(၁)၏သား
(၃)၀ါသုရ(၁၄၂၉-၁၃၉၈)ထိ(၃၁)နွစ္(၂)၏သား
(၄)နႏၵသူရိယ(၁၃၉၈-၁၃၅၈)ထိ(၄၀)နွစ္(၃)၏သား
(၅)သူရိယနႏၵ(၁၃၅၈-၁၃၂၆)ထိ(၃၂)နွစ္(၄)၏သား
(၆)သူရနႏၵ(၁၃၂၆-၁၃၁၃)ထိ(၂၃)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)စႏၵမာဂု(၁၃၁၃-၁၂ရ၁)ထိ(၃၂)နွစ္(၆)၏သား
(၈)သီရိစႏၵာ(၁၂ရ၁-၁၂၃၁)ထိ(၄၀)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)သီဟရာဇာ(၁၂၃၁-၁၁၈၅)ထိ(၄၆)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)သီဟယနု(၁၁၈၅-၁၁၆၅)ထိ(၂၀)နွစ္(၉)၏သား
(၁၁)ပယာက(၁၁၆၅-၁၁၃၄)ထိ(၃၁)နွစ္(၁၀)၏သား
(၁၂)နီလဂုဏ္(၁၁၃၄-၁၀၉၃)ထိ(၄၁)နွစ္(၁၁)၏သား
(၁၃)ေရာဟဂုဏ္(၁၀၉၃-၁၀၆၃)ထိ(၃၀)နွစ္(၁၂)၏သား
(၁၄)သီရိဂုဏ္(၁၀၆၃-၁၀၉၃)ထိ(၂၄)နွစ္(၁၃)၏သား
(၁၅)သမံဇာ(၁၀၃၉-၁၀၀၄)ထိ(၃၅)နွစ္(၁၄)၏တူ
(၁၆)သု၀႑ကုမၼာ(၁၀၀၄-၉၈၄)ထိ(၂၀)နွစ္(၁၅)၏သား
(၁ရ)သက္တင္ျဖူ(၉၈၄-၉၄၄)ထိ(၄၀)နွစ္(၁၆)၏သား
(၁၈)သက္တင္ဦး(၉၄၄-၉၀၂)ထိ(၄၂)နွစ္(၁ရ)၏သား
(၁၉)ေဇတ၀န္(၉၀၂-၈၆၆)ထိ(၃၆)နွစ္(၁၈)၏သား
(၂၀)မုဥၥိယ(၈၆၆-၈၃၉)ထိ(၂ရ)နွစ္(၁၉)၏သား
(၂၁)ကုမၼရာ၀ိသုက(၈၃၉-ရ၆၂)ထိ(ရရ)နွစ္(၂၀)၏သား
(၂၂)၀ါသုမ႑လ(ရ၆၂-ရ၂၈)ထိ(၃၄)နွစ္(၂၁)၏သား
(၂၃)ပုရိႏၵ(ရ၂၈-၆၉ရ)ထိ(၃၁)နွစ္(၂၂)၏သား
(၂၄)ရာလာမာယု(၆၉ရ-၆ရ၅)ထိ(၂၂)နွစ္(၂၃)၏သား
(၂၅)နာလမာယု(၆ရ၅-၆၄၄)ထိ(၃၁)နွစ္(၂၄)၏သား
(၂၆)၀ရတကုနိ(၆၄၄-၆၂၂)ထိ(၂၂)နွစ္(၂၅)၏သား
(၂ရ)၀ိသုရာဇာ(၆၂၂-၆၁၀ထိ(၁၂)နွစ္(၂၆)၏သား
(၂၈)သီရိရာဇာ(၆၁၀-၅၈၀)ထိ(၃၀)နွစ္(၂ရ)၏သား

ဓည၀တီ[တတိယ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္။
(၁)စႏၵသူရိယမင္း(၅၈၀-၅၂ရ)ထိ(၅၃)နွစ္။သီရိရာဇာ၏သား
(၂)သူရိယာဓိပတိ(၅၂ရ-၄၈၀)ထိ(၄ရ)နွစ္(၁)၏သား
(၃)သူရိယာပတိပါတ္(၄၈၀-၄၂၄)ထိ(၅၆)နွစ္(၂)၏သား
(၄)သူရိယရုပ(၄၂၄-၃ရ၉)ထိ(၄၅)နွစ္(၃)၏သား
(၅)သူရိယစႏၵာလ(၃ရ၉-၃၁၅)ထိ(၆၄)နွစ္(၄)၏သား
(၆)သူရိယစကၠ(၃၁၅-၂ရ၁)ထိ(၄၄)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)သူရိယနထ(၂ရ၁-၂၉၉)ထိ(၄၂)နွစ္(၆)၏သား
(၈)သူရိယ၀ံသ(၂၉၉-၁၈၉)ထိ(၄၀)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)သူရိယဗႏၵ(၁၈၉-၁၆၃)ထိ(၂၆)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)သူရိယကလ်ာကာ(၁၆၃-၁၂၅)ထိ(၃၈)နွစ္(၉)၏သား
(၁၁)သူရိယမုခ(၁၂၆-၉၅)ထိ(၃၀)နွစ္(၁၀)၏သား
(၁၂)သူရိယေတဇ(၉၅-၄၅)ထိ(၅၀)နွစ္(၁၁)၏သား
(၁၃)သူရိယပုည(၄၅-၁၀)ထိ(၃၅)နွစ္(၁၂)၏သား
(၁၄)သူရိယကုလ(ဘီစီ၁၀မွေအဒီ၂၆)ထိ(၃၆)နွစ္(၁၃)၏သား(ခရစ္ေတာ္ေပၚျပီးကာလ)
(၁၅)သူရိယပဘာ(၂၆-၈၀)ထိ(၅၄)နွစ္(၁၄)၏သား
(၁၆)သူရိယစိတၱရ(၈၀-၁၁၆)ထိ(၃၆)နွစ္(၁၅)၏သား
(၁ရ)သူရိယေဇဌ(၁၁၆-၁၃၈)ထိ(၂၂)နွစ္(၁၆)၏သား
(၁၈)သူရိယ၀ိမလ(၁၃၈-၁၅၆)ထိ(၁၈)နွစ္(၁ရ)၏သား
(၁၉)သူရိယေယနု(၁၅၆-၁ရ၈)ထိ(၂၂)နွစ္(၁၈)၏သား
(၂၀)သူရိယကံသ(၁ရ၈-၁၉၄)ထိ(၁၆)နွစ္(၁၉)၏သား
(၂၁)သူရိယသက်(၁၉၄-၂၀၂)ထိ(၈)နွစ္(၂၀)၏ဘေထြး
(၂၂)သူရိယသီရိ(၂၀၂-၂၂၂)ထိ(၂၀)နွစ္(၂၁)၏သား
(၂၃)သူရိယေကသီ(၂၂၂-၂၄၁)ထိ(၂၁)နွစ္(၂၂)၏သား
(၂၄)သူရိယကုမၼာ(၂၄၁-၂ရ၃)ထိ(၃၂)နွစ္(၂၃)၏သား
(၂၅)သူရိယေကတု(၂ရ၁-၃၂ရ)ထိ(၅၆)နွစ္(၂၄)၏သား

ေ၀သာလီ[ေက်ာက္ေလွကား]ေခတ္နွင့္စမၼ၀က္ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)မဟာစျႏၵၵၵၵၵၵား(၃၂ရ-၃၈၄)ထိ(၅ရ)နွစ္။သူရိယေကတု၏သား
(၂)သူရိယစျႏၵား(၃၈၄-၄၃၃)ထိ(၄၉)နွစ္(၁)၏သား
(၃)ေမာလစျႏၵား(၄၃၃-၄၈၁)ထိ(၄၈)နွစ္(၂)၏သား
(၄)ေပါလစျႏၵား(၄၈၁-၅၂ရ)ထိ(၄၆)နွစ္(၃)၏သား
(၅)ကာလစျႏၵား(၅၂ရ-၅ရ၆)ထိ(၄၉)နွစ္(၄)၏သား
(၆)ထူလစျႏၵား(၅ရ၆-၅၉၅)ထိ(၁၉)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)သီရိစျႏၵား(၅၉၅-၆၆ရ)ထိ(ရ၂)နွစ္(၆)၏သား
(၈)သဂၤစျႏၵား(၆၆ရ-ရ၃၃)ထိ(၆၆)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)စူဠစျႏၵား(ရ၃၃-ရ၆၉)ထိ(၃၆)နွစ္(၈)၏သား
(၁)အျမတူ(ျမို)(ရ၆၉-ရရ၆)ထိ(ရ)နွစ္(မ်ိဳးျခားမင္း)
(၂)ပဲျဖူ(ရရ၆-ရ၉၃)ထိ(၁ရ)နွစ္(အျမတူ၏ညီသား)
-မင္းမဲ့ကာလ(ရ၉၃-၇၉၄)ထိ(၁)နွစ္(မင္းမရွိေသာကာလ)
(၁၀)ငတုံမင္း(ရ၉၄-၈၁၈)ထိ(၂၄)နွစ္(စူဠစျႏၵား၏သား)

ပဥၥာေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)ေခတၱသင္(၈၁၈-၈၂၈ေအဒီ)ထိ(၁၀)နွစ္(စူဠစျႏၵရားတူစႏၵကူး၏သား)
(၂)စႏၵသင္(၈၂၈-၈၄၃)ထိ(၁၅)နွစ္(ေခတၱသင္၏ညီ)
(၃)မင္းသင္ျဖူ(၈၄၃-၈ရ၃)ထိ(၃၀)နွစ္(၁)၏သား
(၄)နာဂသူရိယ(၈ရ၃-၉၀၄)ထိ(၃၂)နွစ္(၂)၏သား
(၅)ပု႑က(၉၃၆-၉၆၉)ထိ(၃၃)နွစ္(၄)၏သား
(၆)မင္းၾကီးျဖူ(၉၆၉-၉၈၄)ထိ(၁၅)နွစ္(၅)၏သား
(၁)စည္သဘင္(၉၈၄-၉၈၆)ထိ(၂)မ်ိဳးျခားမင္း
(ရ)မင္းနု(၉၈၆-၁၀၁၄)ထိ(၂၈)နွစ္(မင္းၾကီးျဖူ၏သား)
(၈)မင္းလာေတာ္(၁၀၁၄-၁၀၃၄)ထိ(၂၀)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)မင္းကုလား(၁၀၃၄-၁၀၆၂)ထိ(၂၈)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)မင္းဘီလူး(၁၀၆၂-၁၀၆၈)ထိ(၆)နွစ္(၉)၏သား
(၁)၀ေရာင္းငွက္အသခၤယာ(၁၀၆၈-၁၀ရ၆)ထိ(၈)နွစ္(ၾကားမင္း)
(၂)မင္းဘုန္းသန္(၁၀ရ၆-၁၀၉၀)ထိ(၁၄)နွစ္(အသခၤယာ၏သား)
(၃)မင္းမတ္(၁၀၉၀-၁၁၀၃)ထိ(၁၃)နွစ္(မင္းဘုန္းသန္၏သား)

ပရိန္[ပ႒မ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)လကၤ်ာမင္းနန္(၁၁၀၃-၁၁၀၉)ထိ(၆)နွစ္(မင္းဘီလူး၏ေျမး)
(၂)မင္းသီဟ(၁၁၀၉-၁၁၁၀)ထိ(၁)နွစ္(၁)၏သား
(၃)ရာဇာၾကီး(၁၁၁၀-၁၁၁၃)ထိ(၃)နွစ္(၂)၏သား
(၄)သက်၀င္ၾကီး(၁၁၁၃-၁၁၁၅)ထိ(၂)နွစ္(၃)၏သား
(၅)သက်၀င္ငယ္(၁၁၁၅-၁၁၁၈)ထိ(၃)နွစ္(၄)၏သား
(၆)ေကာလိယ(၁၁၁၈-၁၁၂၃)ထိ(၅)နွစ္(၅)၏သား

ပရိန္[ဒုတိယ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
့ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)ဒႆရာဇာ(၁၁၂၃-၁၁၃၉)ထိ(၁၆)နွစ္(ေကာလိယ၏သား)
(၂)အနႏၵသီရိ(၁၁၃၉-၁၁၄၂)ထိ(၃)နွစ္(၁)၏သား
(၃)မင္းဖုန္းစား(၁၁၄၂-၁၁၄၉)ထိ(ရ)နွစ္(အနႏၵသီရိ၏ညီ)
(၄)ပဥၥဏလ၀တ္(၁၁၄၉-၁၁၅၁)ထိ(၂)နွစ္(၃)၏သား
(၅)ဓနရူေပါ(၁၁၅၁-၁၁၆၀)(၉)နွစ္(၄)၏သား
(၆)စလင္ကာဗိုလ္အမတ္(၁၁၆၀-၁၁၆၁)ထိ(၁)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)မဥၥဴသင္(၁၁၆၁-၁၁၆၁)ထိ(၅)နွစ္(ဓနရူေပါ၏သား)
(၈)ငရံမံ(၁၁၆၆-၁၁၆၈)ထိ(၂)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)မင္းပုဂံ(၁၁၆၈-၁၁ရ၀)ထိ(၂)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)ငရကၡိဳင္(၁၁ရ၀-၁၁ရ၃)ထိ(၃)နွစ္(၉)၏သား
(၁၁)မင္းၾကံု(၁၁ရ၃-၁၁၈၅)ထိ(၁၂)နွစ္(၁၀)၏သား
(၁၂)မင္းဆူ(၁၁၈၅-၁၁၉၀)ထိ(၅)နွစ္(၁၁)၏သား
(၁၃)ေရြွသင္(၁၁၉၀-၁၁၉၃)ထိ(၃)နွစ္(၁၂)၏သား
(၁၄)မင္းေခါင္ၾကီး(၁၁၉၃-၁၂၀၄)ထိ(၆)နွစ္(၁၃)၏သား
(၁၅)မင္းေခါင္ငယ္(၁၁၉၉-၁၂၀၄)ထိ(၅)နွစ္(၁၄)၏သား
(၁၆)ကမၻာေလာင္ၾကီး(၁၂၀၄-၁၂၁၀)ထိ(၆)နွစ္(၁၅)၏သား
(၁ရ)ကမၻာေလာင္ငယ္(၁၂၁၀-၁၂၂၀)ထိ(၁၀)နွစ္(၁၆)၏သား
(၁၈)သက်၀င္ၾကီး(၁၁၂၀-၁၂၂၂)ထိ(၂)(၁ရ)၏သား
(၁၉)သက်၀င္ငယ္(၁၂၂၂-၁၂၃၂)ထိ(၁၀)နွစ္(၁၈)၏သား
(၂၀)သနပင္ျဖူ(၁၂၃၂-၁၂၃၅)ထိ(၃)နွစ္(၁၉)၏သား
(၂၁)နယ္သိမ္း(၁၂၃၅-၁၂၄၆)ထိ(၁၁)နွစ္(၂၀)၏သား
(၂၂)ငနလုံး(၁၂၄၆-၁၂၅၀)ထိ(၄)နွစ္(၂၁)၏သား

ေလာင္းၾကက္ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)ေလာမာျဖူ(၁၂၅၀-၁၂၅၆)ထိ(၆)နွစ္(ငနလုံး၏သား)
(၂)ရာဇာသူၾကီး(၁၂၅၆-၁၂၅၈)ထိ(၂)နွစ္(၁)၏သား
(၃)ေစာလူး(၁၂၅၈-၁၂၆၁)(၃)နွစ္(၂)၏သား
(၄)ဥစၥနာၾကီး(၁၂၆၁-၁၂၆၉)ထိ(၈)နွစ္(၃)၏သား
(၅)ေစာမြန္ၾကီး(၁၂၆၉-၁၂ရ၃)ထိ(၄)နွစ္(၄)၏သား
(၆)နန္းက်ၾကီး(၁၂ရ၃-၁၂ရရ)ထိ(၄)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)မင္းဘီလူး(၁၂ရရ-၁၂၈၁)ထိ(၄)နွစ္(၆)၏သား
(၈)စည္သဘင္အမတ္ၾကီး(၁၂၈၁-၁၂၈၃)ထိ(၂)နွစ္
(၉)မင္းထီး(၁၂၈၃-၁၃၈၉)ထိ(၁၀၆)နွစ္(မင္းဘီလူး၏သား)
(၁၀)ဥစၥနာငယ္(၁၃၈၉-၁၃၉၁)ထိ(၂)နွစ္(၉)၏သား
(၁၁)သီ၀ရာဇ္(၁၃၉၁-၁၃၉၂)ထိ(၁)နွစ္(၁၀)၏ညီ
(၁၂)နန္းက်ငယ္(၁၃၉၂-၁၃၉၄)ထိ(၂)နွစ္(၁၁)၏ညီ
(၁၃)ရာဇသူ(၁၃၉၄-၁၃၉၆)ထိ(၂)နွစ္(၁၂)၏သား
(၁၄)စည္သဘင္အမတ္(၁၃၉၆-၁၃၉ရ)ထိ(၁)နွစ္
(၁၅)ျမင္စည္စားအမတ္(၁၃၉ရ-၁၃၉ရ)ထိ(၅)လ
(၁၆)ရာဇသူမင္း(၁၃၉ရ-၁၄၀၁)ထိ(၄)နွစ္
(၁ရ)သိဂၤသူ(၁၄၀၁-၁၄၀၄)ထိ(၃)နွစ္(၁၆)၏ညီ

ေျမာက္ဥ[ပ႒မ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
ဦးေရ။မင္းအမည္။နန္းတက္နန္းက်နွစ္။နန္းစံနွစ္။မွတ္ခ်က္
(၁)မင္းေစာမြန္(၁၄၀၄-၁၄၃၃)ထိ(၂၉)နွစ္(ရာဇသူ၏သား)
(၂)အလီခင္(၁၄၃၃-၁၄၅၈)ထိ(၂၅)နွစ္(၁)၏ညီ
(၃)ဘေစာျဖူ(ကုလမသ်ွာ)(၁၄၅၈-၁၄၈၁)ထိ(၂၃)နွစ္(၂)၏သား
(၄)မင္းေဒၚလ်ာ(ဆင္ျဖူရွင္)(၁၄၈၁-၁၄၉၁)ထိ(၁၀)နွစ္(၃)၏သား
(၅)မင္းညို(၁၄၉၁-၁၄၉၃)ထိ(၂)နွစ္(၄)၏ပေထြး
(၆)ရန္ေအာင္(၁၄၉၃-၁၄၉၄)ထိ(၆)လ(၄)၏သား
(ရ)စလကၤာသူ(၁၄၉၄-၁၅၀၁)ထိ(ရ)နွစ္(၆)၏ဦးၾကီး
(၈)မင္းရာဇာ(၁၅၀၁-၁၅၁၃)ထိ(၁၂)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)ကဇာပတိ(၁၅၁၃-၁၅၁၅)ထိ(၂)နွစ္(၈)၏သား
(၁၀)မင္းေစာအို(၁၅၁၅-၁၅၁၅)ထိ(၆)လ(မင္းရာဇာ၏ပေထြး)
(၁၁)သဇာတာ(၁၅၁၅-၁၅၂၁)ထိ(၆)နွစ္(၄)၏သား
(၁၂)မင္းေခါင္ရာဇာ(၁၅၂၁-၁၅၃၁)ထိ(၁၀)နွစ္(၁၁)၏ညီ

ေျမာက္ဥ[ဒုတိယ]ေခတ္မင္းဆက္မ်ား
(၁)မင္းဗာၾကီး(၁၅၃၁-၁၅၅၃)ထိ(၂၂)နွစ္(မင္းရာဇာ၏သား)
(၂)မင္းတိကၡာ(၁၅၅၃-၁၅၅၆)ထိ(၃)နွစ္(၁)၏သား
(၃)မင္းေစာလွ(၁၅၅၆-၁၅၆၄)ထိ(၈)နွစ္ေက်ာ္(၂)၏သား
(၄)စၾက၀ေဒး(၁၅၆၄-၁၅ရ၁)ထိ(ရ)နွစ္(၃)၏ညီ
(၅)မင္းဖေလာင္း(၁၅ရ၁-၁၅၉၃)ထိ(၂၂)နွစ္(မင္းဗာၾကီး၏သား)
(၆)မင္းရာဇာ(၁၅၉၃-၁၆၁၂)ထိ(၁၉)နွစ္(၅)၏သား
(ရ)မင္းခေမာင္း(၁၆၁၂-၁၆၂၂)ထိ(၁၀)နွစ္(၆)၏သား
(၈)သီရိသုဓမၼရာဇာ(၁၆၂၂-၁၆၃၈)ထိ(၁၆)နွစ္(ရ)၏သား
(၉)မင္းစေန(၁၆၃၈-၁၆၃၈)ထိ(၂၀)ရက္(၈)၏သား

ေျမာက္ဥ[တတိယ]ေခတ္ေနာက္ဆုံးမင္းဆက္မ်ား
(၁)နရပတိမင္း(ကုသလ)(၁၆၃၈-၁၆၄၅)ထိ(ရ)နွစ္
(၂)သတိုးဓမၼရာဇာ(၁၆၄၅-၁၆၅၂)ထိ(ရ)နွစ္(၁)၏သား
(၃)စႏၵသုဓမၼရာဇာ(၁၆၅၂-၁၆ရ၄)ထိ(၂၂)နွစ္(၂)၏သား
(၄)ဥကၠာဗလ(၁၆ရ၄-၁၆၈၅)ထိ(၁၁)နွစ္(၃)၏သား
(၅)၀ရဓမၼရာဇာ(၁၆၈၅-၁၆၉၂)ထိ(ရ)နွစ္(၄)၏ညီ
(၆)မဏိသုဓမၼရာဇာ(၁၆၉၂-၁၆၉၄)ထိ(၂)နွစ္(၅)၏ေနာင္ေတာ္
(ရ)စႏၵသူရိယဓမၼရာဇာ(၁၆၉၄-၁၆၉၆)ထိ(၂)နွစ္(၆)၏ညီ
(၈)ငတုံေနာ္ရထာ(၁၆၉၆-၁၆၉၆)ထိ(၃ရ)ရက္(ရ)၏သား
(၉)မာရုပိယ(၁၉၆၉-၁၉၆ရ)ထိ(၁)နွစ္(ရဟန္းလူထြက္)
(၁၀)လာလကႏၱတ္(၁၉၆ရ-၁၉၆၈)ထိ(၁)နွစ္(ရဟန္းလူထြက္)
(၁၁)ေရြွ၀ါနရာဓိပတိ(၁၆၉၈-၁ရ၀၀)ထိ(၂)နွစ္(မင္းသား)
(၁၂)စႏၵ၀ိမလဓမၼရာဇာေက်ာ္သိဂၤ(၁ရ၀၀-၁ရ၀၆)ထိ(၆)နွစ္
(၁၃)သူရိယရာဇာသတိုးလွ(၁ရ၀၆-၁ရ၁၀)ထိ(၄)နွစ္
(၁၄)စႏၵ၀ိဇာရာဇာတႏၱဗိုလ္(၁ရ၁၀-၁ရ၃၁)ထိ(၂၁)နွစ္
(၁၅)သာမစႏၵသူရိယရာဇာ(၁ရ၃၁-၁ရ၃၄)ထိ(၃)နွစ္(၁၄)၏သမက္
(၁၆)နရာအဓိပတိ(၁ရ၃၄-၁ရ၃၅)ခု(၁)နွစ္(၁၅)၏သား
(၁ရ)န၀မရရာဇာ(၁ရ၃၅-၁ရ၃ရ)ထိ(၂)နွစ္(၁၆)၏ညီ
(၁၈)စႏၵ၀ိဇယ(၁ရ၃ရ-၁ရ၃ရ)ထိ(၈)လ(၁ရ)၏ဘၾကီးသားညီ
(၁၉)သူရတန္ရာဇာ(၁ရ၃ရ-၁ရ၃ရ)ထိ(၃-ရက္)မ်ိဳးျခား
(၂၀)ေမတၱရာဇ္(၁ရ၃ရ-၁ရ၄၂)ထိ(၅)နွစ္(စႏၵ၀ိဇယ၏ညီ)
(၂၁)နရအဘယရာဇာ(၁ရ၄၂-၁ရ၆၁)ထိ(၁၉)နွစ္(၂၀)၏ပေထြး
(၂၂)သီရိသုရာဇာ(၁ရ၆၁-၁ရ၆၁)ထိ(၃)လ(၂၁)၏သား
(၂၃)စႏၵပရမရာဇာ(၁ရ၆၁-၁ရ၆၄)ထိ(၃)နွစ္(၂၂)၏ညီ
(၂၄)အဘယမဟာရာဇာ(၁ရ၆၄-၁ရရ၃)ထိ(၉)နွစ္(၂၃)၏ေယာက္ဖ
(၂၅)ဒါးပိုင္ေသာၾကာ(စႏၵသုမန)(၁ရရ၃-၁ရ၃ရ)ထိ(၄)နွစ္
(၂၆)စႏၵ၀ိမလ(အမတ္ပိုးေရြွ)(၁ရရရ-၁ရရရ)ထိ(၄၀-ရက္)
(၂ရ)စႏၵသတိႆရာဇာ(ေအာင္စုန္)(၁ရရရ-၁ရ၈၂)ထိ(၅)နွစ္
(၂၈)မဟာသမၼတရာဇာ(သတိုးေအာင္)(၁ရ၈၂-၁ရ၈၄)(၂)နွစ္(၂ရ)၏တူမလင္
ဤတြင္နွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္ရွည္ၾကာလာခဲ့ရသည့္ရခိုင္မင္းဆက္အဆုံးသတ္ခဲ့ရုံသာ
မကက်ဴးေက်ာ္သူဗမာနယ္ခ်ဲ့တို့ကရခိုင္ဘုရင့္နုိင္ငံတစ္ခုလုံးကိုမီးရွိ့ဖ်က္ဆီးမွဳ့ေၾကာင့္ျပာ
ပုံဘ၀သို့က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။အျပစ္မဲ့ျပည္သူခုနွစ္သိန္းေက်ာ္ရက္စက္စြာအသတ္ခံခဲ့ၾက
ရျပီး၊နွစ္သိန္းေက်ာ္ေသာျပည္သူမ်ားမွာတိုင္းျပည္ကိုစြန့္ခါြ၍အေနာက္ဘဂၤလားေဒသနွင့္
အိႏၵိနုိင္ငံထဲသို့ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကရသည္။တစ္သိန္းေက်ာ္မွာဗမာျပည္သို့စစ္သုံးပန္းအ
ျဖစ္နွင့္ယိုးဒယားသို့က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ရာတို့တြင္လူသားဒိုင္းကာမ်ားအျဖစ္
အသုံးျပုရင္းအျပန္လမ္းမရွိခဲ့ၾကေပ။ ။
ရခိုင္အားမာန္(စာေစာင္-၁)

ရခိုင့္အာဇာနီသူရဲေကာင္းမ်ား

ဗမာပေဒသရာဇ္နယ္ခ့်ဲတို့လက္ေအာက္ရခိုင့္မ်ိဳးခ်စ္ေတာ္လွန္ေရး
အာဇာနီသူရဲေကာင္းတို့၏အမည္စာရင္း။
ရခိုင့္အာာဇာနီသူရဲေကာင္းတို့သည္(၁ရ၈၄)ခုနွစ္မွ(၁၈၂၄)ခုနွစ္အထိနွစ္ေပါင္း(၄၀)တိုင္
က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာနယ္ခ်ဲ့ဗမာပေဒသရာဇ္တို့အားတမ်ိုးသားလုံးကိုလိုနီ
က်ြန္ဘ၀မွလြတ္ေျမာက္ရန္အညံ့မခံလိုေသာအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္စစ္ျဖင့္အသက္နွင့္ေသြး၊
ေခ်ြးတို့ကိုေပးဆပ္၍ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္ခဲ့ၾက၏။ယင္းေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအ
နက္ထင္ရွားေသာအမ်ိဳးသားမ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္သူရဲေကာင္းတို့၏အမည္မ်ားမွာ...
(၁)ဒါးပိုင္ၾကီးေက်ာ္ပုံ(၁ရ၈၅)၊
(၂)ေတာင္မင္းၾကီးေက်ာ္ထီြး(၁ရ၈၅)၊
(၃)မုဇုႏၵာတ္ၾကီးဘေရြး(၁ရ၈၅)၊
(၄)ဒါးျပန္စီး(၁ရ၈၅)၊
(၅)လက္၀ဲျမန္တုံးေဖာင္သီ(၁ရ၈၅)၊
(၆)ရမ္းျဗဲစားဗိုလ္ေပါလုံး(၁ရ၈၅)၊
(ရ)လမုစားဗိုလ္လာခိုင္၊(၁ရ၈၅)၊
(၈)ဗိုလ္ခြက္ေပါက္(၁ရ၉၄)၊
(၉)ဗိုလ္က်ဲြတေကာင္နုိင္(၁ရ၉၄)၊
(၁၀)ဗိုလ္ပိုးလုံး(၁ရ၉၄)၊
(၁၁)ဗိုလ္စိန္ေရာင္(၁ရ၉၄)၊
(၁၂)ဗိုလ္ျမေရာင္(၁ရ၉၄)၊
(၁၃)ဗိုလ္ပက္လက္(၁ရ၉၄)၊
(၁၄)ဗိုလ္ကိုခြက္စား(၁ရ၉၄)
(၁၅)ဗိုလ္ထြန္းဦး(၁ရ၉၄)၊
(၁၆)ဗိုလ္မ်က္ေတာင္ျဖူ(၁ရ၉၄)၊
(၁ရ)ဗိုလ္တိုင္းခ်စ္ပရံ(၁ရ၉၄)၊
(၁၈)နတ္ေတာင္စားဗိုလ္ေရြွေက်ာ္(၁ရ၉၄)၊
(၁၉)ဗိုလ္ဆယ္စင္း(၁ရ၉၄)၊
(၂၀)လက္ယာျမန္ရြာအုပ္ဗိုလ္တုံးစံ(၁ရ၉၄)၊
(၂၁)ဗိုလ္ေကာေစြ(၁ရ၉၈)၊
(၂၂)ဒဂါၤးေတာင္စားဗိုလ္တုံးစံေရြွ(၁ရ၉၈)၊
(၂၃)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခ်င္းပ်ံ(ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေမာင္သံေတြ၏သား)(၁ရ၉၈မွ၁၈၁၅)၊
(၂၄)လက္ရုံးဗိုလ္(၁ရ၉၈)၊
(၂၅)ပလက္စားဗိုလ္စံ(၁ရ၉၈)၊
(၂၆)ဗိုလ္ေကာစံေရြွ(၁ရ၉၈)၊
(၂ရ)အေရွ့၀င္းမွဴး(၁ရ၉၈)၊
(၂၈)လက္၀ဲျမန္ေဖာင္သာ(၁ရ၉၈)၊
(၂၉)ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်က္ေတာင္ရွည္(၁၈၁၁)၊
(၃၀)တပ္မွဴးဗိုလ္ေမာင္ေရြွ(၁၈၁၁)၊
(၃၁)ဗိုလ္ခ်ဴပ္ၾကီးခ်င္းပ်ံ၏အစ္ကိုေလးျမို့စားေက်ာ္ေအာင္(၁၈၁၁)၊
(၃၂)ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေရြွ(၁၈၁၁)၊
(၃၃)ဗိုလ္နန္းေရြွ(၁၈၁၁)၊
(၃၄)ဗိုလ္ေစာကဲ(၁၈၁၁)၊
(၃၅)တပ္မွဴးေသာက္ၾကာေအာင္(၁၈၁၁)၊
(၃၆)တပ္မွဴးသာရကႏၵ(၁၈၁၁)၊
(၃ရ)ဗိုလ္တိုးေအာင္ေက်ာ္(၁၈၁၁)၊
(၃၈)ေတာင္စားဗိုလ္မွဴးေမာင္ညို(၁၈၁၁)၊
(၃၉)ျမို့သစ္စားေမာင္ငယ္(၁၈၁၁)၊
(၄၀)တပ္မွဴးညိုေရာင္ျဖူ(၁၈၁၁)၊
(၄၁)ဗိုလ္ဗခ်စ္(၁၈၁၁)၊
(၄၂)တိမ္ၾကားဗိုလ္(၁၈၁၁)၊
(၄၃)လမုစားေရြွလူ(၁၈၁၁)၊
(၄၄)ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေရြွ(၁၈၁၁)၊
(၄၅)ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္(၁၈၁၁)၊
(၄၆)ဗိုလ္တလိုင္းေခ်(၁၈၁၁)၊
(၄ရ)ဗိုလ္တိုးေအာင္ေက်ာ္(၁၈၁၁)၊
(၄၈)ဗိုလ္ေစာကဲ(၁၈၁၁)၊
(၄၉)လမုစားေရြွဘုိ(၁၈၁၁)၊
(၅၀)ျမံုေတာင္စား(၁၈၁၁)၊
(၅၁)ဗိုလ္ခ်င္းပ်ံေယာက္ဖဖမီးစားသက္နွံေ၀(ခ)အသက္နွံ(၁၈၁၁)၊တို့ျဖစ္ၾကသည္။
ဤမ်ိဳးခ်စ္သူရဲေကာင္းအာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ၾကီးတို့သည္ဗမာကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ့တို့လက္
ေအာက္က်ြန္ဘ၀သို့က်ေရာက္ခဲ့ရေသာရခိုင့္ဘုရင့္နုိင္ငံေတာ္ကိုျပန္လည္ကယ္တင္ရန္
ၾကိုးစားေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသည္လည္းမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ဤတာ၀န္မ်ားအားလုံးကိုငါတိ့ုမ်ိုဳး
ဆက္သစ္မ်ားလက္ထဲသို့ပခုံးေျပာင္းတာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့ၾကေပသည္။ ။
သမိုင္းသစ္ဂ်ာနယ္(အတဲြ-၃)

Saturday, October 25, 2008

လျပာသိုနန့္ဒီဇင္ဘာ

အီးျမေရလျပာသို၊ မအီးျမနုိင္ငါ့ရင္ထဲမွာ
ဘီစီသုံးေထာင္ေက်ာ္၊ ဟုိအတိတ္က
ကိုယ့္ျပည္ကိုယ့္မင္း၊ ကိုယ့္ထီးနန္းကို
လြမ္းတမ္းတယင့္၊ ရင္ကဲြပက္လက္
ငါျဖစ္လတ္ေတ၊ ဒီဇင္ဘာ။
နွစ္ေပါင္းငါးေထာင္ေက်ာ္၊ ၾကာေအာင္ထိတိုင္
ခိုင္မာခေရ၊ မင္းအဆက္ဆက္
ဥၾသရီေသာက္၊ မုနိေပ်ာက္လို့
ထီးေပ်ာက္နန္းေပ်ာက္၊ စည္ၾကီးေပါက္ေတ။
သုံးဆယ့္တစ္ဒီဇင္ဘာနန့္၊ ဆုတ္လျပာသို
မမိနုိင္ခ၊ ယင္းအခ်ိန္ကာလကို
မီးတိုက္ခံရ၊ ထီနန္းလွနန့္
ေစတီပုတိုး၊ ဘုရားေက်ာင္းကန္
က်မ္းဂန္စာပီ၊ ဗုဓၵအမြွီနန့္
မ်ားပညာရွင္၊ အရွင္လတ္လတ္
သီေအာင္သတ္ျဖတ္၊ ေမာင္၀ိုင္းလက္မွာ
ကူပါကယ္ပါ၊ လက္ေထာင္ကာနန့္
ျမစ္နားကမ္းစပ္၊ ရီျမွပ္သတ္ေတ။
လူသားဒိုင္းကာ၊ လိုသံုးရာဟု
ဗမာယိုးဒယား၊ စစ္ပဲြၾကားမွာ
ေျခက္ေထာင္ေက်ာ္ရခိုင္၊ တျဖိုင္ျဖိုင္လဲ
ရက္ရက္စက္စက္၊ သူျပုရက္ေတ။
တင္း၀ါးပန္းခိုင္၊ တျမိုင္ျမိုင္
ရခိုင္အေလာင္းစုစုေပါင္းမွာ၊ ခုနွစ္သန္းေက်ာ္
အစုလိုက္အျပံုလိုက္၊ မသာျဖစ္ခ
ထိုဘ၀ကို၊ ဇာခါမိထားနိုင္ဖို့လဲ။
အဂုအခ်ိန္မွာ၊ မ်ားဗမာက
လက္ရွိရခိုင္၊ ျပည္မ႑ိုဳင္ကို
ဘယ္ကနုတ္ယူ၊ ညာဖဲ့ယူနန့္
ျမီေပၚျမီေအာက္၊ ျခုံေပါက္မက်န္
ရီနံဓါတ္ေငြ ့၊ လိုရာဖဲ့ကာ
သယံဇာတ၊ အ၀၀နန့္
ဆန္ရီစပါး၊ သားငါးပုဇြန္
အားလုံးမက်န္၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ထုတ္
ဘီလူးယုတ္ပိုင္၊ သူျပုလီယင့္။
မဟာဗမာ၊ ျဖစ္ဖို့ရွာဟု
လူမ်ိဳးသီြးေနွာ၊ အေရာင္ဆိုးသည္
တိုင္းျခားေရာက္လာ၊ မ်ိဳးေလးျဖာနန့္
ျပည္တြင္းရခိုင္၊ စီးလုံးနုိင္မွ
လျခမ္းရခိုင္၊ မယိုင္လဲေအာင္
ေတာ္လွန္တိုက္ထုတ္၊ အမ်ိဳးယုတ္ကို
နုိင္မည္မုခ်၊ ေအာင္ပဲြလွနန့္
ကမၻာ့အလည္၊ ၀င္ဆန့္လိေမ။ ။
ေမာင္ဂစၦပ (ေနာ္ေ၀း )ၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻၻ

Thursday, October 23, 2008

ရခိုင့္နုိင္ငံေတာ္က်ဆုံးရျခင္း

မဟာသမၼတရာဇာ(၁ရ၈၂-၁ရ၈၄)
ဆႏၵသတိႆရာဇာ(ေအာင္စုံ)နတ္ရြာစံ၍သတိုးေအာင္မင္းျဖစ္လာေသာအခါတြင္မဟာသ
မတရာဇာဟူေသာအမည္ကိုခံယူေလသည္။ဤမင္းလက္ထက္တြင္ျပည္တြင္းျငိမ္သက္မွဳ့မရွိ
ပဲတဦးကိုတဦးမိစၦရိယတရားပါြးမ်ားလ်ွက္ရွိေနၾကသည္။လက္ရွိဘုရင္မဟာသမတရာဇာကို
မလိုလား၍ဆိုကာအမ်ိဳးမ်ိုဳးေသာနည္းတို့ျဖင့္ဆူပူေသာင္းက်န္းလ်ွက္ရွိေနၾကသည္။မဟာသ
မတရာဇာအားယုံၾကည္ေထာက္ခံသူမ်ားကလည္းရွိသမ်ွေသာအင္အားျဖင့္တိုင္းျပည္ကိုျငိမ္
သက္ေအာင္ထိမ္းသိမ္းခဲ့ၾကပါသည္။
မဟာသမတရာဇာ၏အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ့ကိုမလိုလားဟုဆိုကာဗမာဘုရင္ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းထံခို၀င္
သြားခဲ့ၾကေသာေမာင္သံေတြနွင့္ေမာင္ထြန္းစံတို့ကဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းအားဤကဲ့ေလ်ာက္
တင္ၾက၏။"အရွင္မင္းျမတ္၊ရခိုင္ျပည္ကိုလက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာမဟာသမတရာဇာ
မင္းကားအမ်ိဳးညံ့ေသာသူျဖစ္သည္။ထိုမင္း၏အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ့ကိုျပည္သူမ်ားမွာမေက်
နပ္ၾက၍ဆူပူေသာင္းက်န္းလ်ွက္ရွိၾက၏။ထို့ေၾကာင့္ဤအမ်ိဳးမသန့္ေသာမင္းကို
ျဖုတ္ခ်ျပီးျမင့္ျမတ္ေသာအမ်ိဳးမွရခိုင္မင္းတပါးကိုနန္းတင္ရန္အရွင္မင္းၾကီးကူညီ
ေတာ္မူပါ။"
ဟုေလ်ာက္တင္ၾကသည္။
ေမာင္သံေတြတို့အကူအညီေတာင္းခံျခင္းကိုခံရေသာဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္း(ဗဒုံမင္းသားကား)
ဦးေအာင္ေဇယ်၏စတုတၳသားပင္ျဖစ္သည္။သူ့ခမည္းေတာ္ဆႏၵအရဆိုလွ်င္သူ့သားမ်ားတစ္
ေယာက္ျပီးတစ္ေယာက္ေရြွဘိုထီးနန္းကိုဆက္ခံျပီးဗဒုံမင္းသားဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းမွာဆင္ျဖူ
ရွင္(၁ရ၆၃မွ၁ရရ၆)ကိုဆက္ခံရမည့္သူပင္ျဖစ္ေပသည္။သို့ေသာ္ဆင္ျဖူရွင္သားေတာ္စဥ့္ကူး
မင္း(၁ရရ၆မွ၁ရ၈၂)၏နန္းလုမွဳ့ကိုခံရသျဖင့္မင္းမျဖစ္ခဲ့ရေပ။တဖန္(၁ရ၈၂)တြင္ေဖါင္းခါးစား
ေမာင္ေမာင္ဆိုသူကစဥ့္ကူးမင္းကိုနန္းလု၍တက္လာျပန္ရာမူးမတ္ပညာရွိမ်ားကတိုက္တြန္း
အားေပးေထာက္ကူမွဳ့မ်ားေၾကာင္းဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းေဖာင္းခါးစားေမာင္ေမာင္ကိုလုပ္ၾကံ
ျပီးမွသာ(၁ရ၈၂)ခုနွစ္တြင္နန္းရလာျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။
(၁ရ၅ရ)ခုနွစ္တြင္မြန္နွင့္ရွမ္းတို့ကိုအနုိင္ရျပီးမင္းျဖစ္လာေသာဦးေအာင္ေဇယ်လက္ထက္မွ
စ၍(၁ရ၈၂)ခုနွစ္နန္းက်သြားေသာစဥ့္ကူးမင္းအထိမင္းဆက္(၄)ဆက္၊(၂၅)နွစ္အတြင္းတြင္
အိႏိၵယ၊မဏိပူရနွင့္လည္းေကာင္း၊တရုပ္(ယူနန္နယ္)နွင့္လည္းေကာင္း၊ယိုးဒယား(ဇင္းမယ္၊
အယုဓၵယ)နွင့္လည္းေကာင္းစစ္ပဲြေပါင္းအၾကိမ္ၾကိမ္ဆင္ႏြဲကာမဏိပူရ၊ယူနန္တခိ်ဳ့ေဒသနွင့္
ဇင္းမယ္တို့ကိုသိမ္းယူနုိင္ခဲ့ေလသည္။စစ္ေသြးဆာေလာင္ေနေသာဗမာမင္းတို့သည္သူတို့
နယ္ေျမနွင့္နယ္ေျမခ်င္းထိေတြ့ေနၾကေသာအထက္ေဖၚျပပါနုိင္ငံမ်ားအားအၾကိမ္ၾကိမ္က်ဳး
ေက်ာ္တိုက္ခိုက္နယ္ခ်ဲ့နုိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္းရခိုင္ျပည္ကိုကားတစ္ၾကိမ္တခါမွ်ပင္၀င္ေရာက္
တိုက္ခိုက္နုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ခမည္းေတာ္ေနာင္ေတာ္မ်ားမလုပ္၀ံ့ခဲ့ၾကေသာအလုပ္ကိုမိမိလုပ္
၍ေကာင္းမေကာင္း၊မိမိမင္းျဖစ္လာခဲ့သည္မွလည္းနွစ္နွစ္ပင္မျပည့္ေသးျပည္တြင္းေရးစိတ္
မခ်ရေသးေသာယၡဳအခ်ိန္တြင္ရခိုင္ျပည္ကိုက်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ့တိုက္ခိုက္ရန္သင့္မသင့္စဥ္းစား
ကာခ်ီတုံခ်တံုျဖစ္ေနေလျပီးေနာက္ဆုံး၌ေမာင္သံေဒြတို့ေတာင္းဆိုလာေသာအကူအညီကို
ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဂတိေပးလိုက္ေလသည္။
ပထမအဆင့္အေနနွင့္ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသည္ရခိုင္ျပည္သို့ေထာက္လွမ္းေရးသူလွဳိမ်ားကို
ေစလြွတ္လိုက္ေလသည္။ရခိုင္ဘုရင္မင္းတို့သည္မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါးနွင့္အညီအုပ္ခ်ဳပ္
ၾကျပီးလူတဘက္သားအားအလြန္ပင္ဂရုနာတရားထားၾကသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ဤအခ်က္က
လည္းဗမာသူလ်ဳိမ်ားအတြက္အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ဗမာသူလ်ိဳမ်ားသည္
ရခိုင္ျပည္သူတို့၏ဇာတိေသြးဇာတိမာန္တက္ၾကြေအာင္အျမဲအားသစ္ေလာင္းေနေသာမဟာ
ျမတ္မုနိရုပ္ပါြးေတာ္အားနံနွိပ္ရန္ေစလြွတ္ခဲ့ၾကသည္။ဤသို့ၾကိုတင္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ားကို
ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္ရခိုင္ျပည္လည္းအလြန့္အလြန္စည္းရုံးေရးပ်က္ျပားလာကာအင္အား
ခ်ဲ့နဲ့ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရျပီးမွသာလွ်င္သားေတာ္အိမ္ေရွ့မင္းသားအားရခိုင္ကိုက်ဴးေက်ာ္
တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ရန္အင္အားအလုံးအရင္းနွင့္ခ်ီတက္ေစသည္။
ဗမာတို့ရခိုင္ျပည္ထဲသို့၀င္ေရာက္လာေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာမင္းဘူးအထက္ဘားအိုင္က
တစ္ေၾကာင္း၊မင္းဘူးကအမ္းသို့တစ္ေၾကာင္း၊ပန္းေတာင္းမွေတာင္ကုတ္သို့တစ္ေၾကာင္းနွင့္
ေမာ္တင္ကိုပတ္၍ေရလမ္းမွတစ္ေၾကာင္းတို့ျဖစ္သည္။ရခိုင္တို့ဘက္မွလည္းအျပင္းအထန္ခု
ခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ၾက၏။တိုက္ပဲြ၌နွစ္ဘက္စလုံးအေျမာက္လက္နက္ကိုအသုံးျပုၾကသည္။ရခိုင္တို့
ဘက္မွလက္ပစ္ဗုံးကိုပါတဲြသုံးခဲ့ၾက၏။နွစ္ဘက္စလုံးလည္းအေသအေပ်ာက္မ်ားလွသည္။ဗ
မာတို့ဘက္ကေသၾကလွ်င္သူတို့မွာအသင့္အရံပါလာေသာတပ္မ်ားကိုထပ္ျဖည့္နုိင္ၾကေသာ္
လည္းရခိုင္တို့ဘက္ကမူထိုသို့အင္အားထပ္မျဖည့္နုိင္ၾကေခ်။ရခိုင္တို့မွာအိမ္ရွင္ျဖစ္ပါလွ်က္
အဘယ္အတြက္ေၾကာင္းအင္အားထပ္မံမျဖည့္နိုင္ၾကသလဲဟုဆိုလွ်င္ထိုအခါကဗမာက်ဴး
ေက်ာ္ေရးသမားတို့အားခုခံတိုက္ခိုက္ေနၾကရေသာရခိုင္စစ္သည္မ်ားမွာဘုရင္ကိုေထာက္ခံ
သူမ်ားေလာက္သာလ်ွင္ျဖစ္သည္။ျပည္သူလူထုအမ်ားစုၾကီးမွာဘုရင္ကိုမကူညီမေထာက္ပံ့
ၾကပဲဖာသိဖာသာကိုယ္နွင့္မဆိုင္သလိုပင္ခပ္ေအးေအးေဘးဖယ္ေနၾကေသာေၾကာင္းပင္ျဖစ္
သည္။ဤသို့ေဘးဖယ္ေနၾကသည္မွာလည္းတျခားေၾကာင္းမဟုတ္၊ဗမာကိုရန္သူဟုပင္မထင္
ၾက၊ရခိုင္အၾကီးအကဲ့တို့ကပင့္ခ်ီလာ၍သာလာေရာက္တိုက္ခိုက္ေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟုမွား
ယြင္းစြာယူဆထားၾကျခင္းေၾကာင္းျဖစ္၏။လက္ရွိကာလတြင္အတိတ္ကသင္ခန္းစာမ်ားကို
ယူကာအလီလီအဖန္ဖန္ထပ္မမွားၾကရန္အေရးၾကီးေပသည္။မွားျပီးယင္းမွားေနၾကဦးမည္
ဆိုလွ်င္နုိင္ငံေပ်ာက္ရုံသာမကလူမ်ိဳးပါေပ်ာက္မည္မွာေသခ်ာေနေပသည္။
တနည္းဆိုရေသာ္ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းက်ေသာ္ေအာက္က်မခံသူတပါးေအာက္ကိုအတင္းေခါင္း
ငု၀င္လိုေသာက်ြန္စိတ္ဓါတ္နွင့္ဗမာလာတိုက္သည္ကိုပင္ေကာင္းသည္ဟုမွားယြင္းမိုက္မဲစြာ
သေဘာထားေနၾကေသာေၾကာင္းဗမာအိမ္ေရွ့မင္းသည္ရခိုင္ျပည္ေတာင္ပိုင္းကိုဦးစြာသိမ္း
ယူျပီးေနာက္ရခိုင္သစၥာေဖာက္မ်ားျဖစ္ၾကေသာေမာင္သံေတြနွင့္ေမာင္ထြန္းစံတို့အားအနား
တြင္ေခၚထားကာ(၁၁၄၆)ခနွစ္ုျပာသိုလ၌ေျမာက္ဦးျမို့ေတာ္နွင့္မေ၀းေသာေလာင္းၾကက္ျမို့
ေဟာင္းတြင္စစ္တပ္ခ်ကာအခိုင္အလုံေနလာ၏။ဗမာေရတပ္သည္လည္းပိုးေျခကမ္းတြင္အ
ေျခစိုက္ထားသည္။ဤကဲ့သို့ေျမာက္ဦးျမို့ကိုဗမာတပ္က၀ိုင္းထားစဥ္ရခိုင္မူးမတ္ပညာရွိအခ်ိဳ့
ကမဟာသမတရာဇာအားလက္ေဆာင္ပ႑ာသမီးကညာဆက္ကာဗမာမင္းနွင့္မဟာမိတ္
ဖြဲ့ရန္ေလ်ွာက္ထားတင္ျပေတာင္းဆိုလာၾကသည္။မဟာသမတရာဇာမင္းက"ေရွးကေဘး
ေလာင္းေတာ္ဘိုးေလာင္းေတာ္တို့လက္ထက္ရခိုင္သို့စစ္ခ်ီ၀င္ေရာက္လာေသာရန္
သူမ်ားကိုလက္ေဆာင္ပ႑ာသမီးကညာဆက္၍စစ္ေျပျငိမ္းဖူးသည္ဟူ၍မရွိခဲ့၊ငါ့၏
လက္ထက္က်ကာျပီးမွသာလွ်င္သမီးကညာဆက္သရေခ်ေသာ္ေနာင္အစဥ္အလာ
ရာဇ၀င္ရုိင္းေပေတာ့မည္"
ဟူ၍မိန့္ေတာ္မူျပီးလွ်င္စစ္ျပိုင္ျမဲျပိုင္ေတာ္မူေလသည္။
သို့ေသာ္အားမတန္ေသာေၾကာင္းထိုနွစ္ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(ရ)ရက္၊(၁ရ၈၄)ခုဒီဇင္ဘာလ
(၃၁)ရက္၊စေနေန့တြင္ေျမာက္္ဦးျမို့ေတာ္က်ဆုံးရေလသည္။သမတမင္းသည္ေနာက္လိုက္
အေျခြအရံအခ်ိဳ့နွင့္ေျမာက္ဦးရြီျမို့ေတာ္မွေရွာင္တိမ္းထြက္ခါြလာျပီးအဥၥနနဒီ(ေလးျမို့ျမစ္)အ
ေရွ့ဘက္ျခမ္းေတာနက္ထဲတေနရာ၌ခိုလွဳံတပ္ခ်၍ေနေသးသည္။သို့ေသာ္ေနာက္တစ္လ
ေက်ာ္အၾကာတြင္ရခိုင္သစၥာေဖာက္တခ်ိဳ့၏လမ္းျပမွဳ့ေၾကာင္းမဟာသမတရာဇာမင္အဖမ္း
ခံရေလေတာ့သည္။
ဤသို့စစ္နုိင္သြားခဲ့ေသာနယ္ခ်ဲ့ပေဒသရာဇ္က်ဴးေက်ာ္ေရးသမားဗမာတို့သည္သူတို့တၾကိမ္
တခါမွ်ပင္မရွိဖူးမျမင္ဖူးၾကေသးေသာ၊ေသသပ္ခိုင္မာေသာေျပာင္းရွည္အေျမာက္လက္မ်ား၊
သာမန္ေသနပ္ယမ္းမီးေပါက္မ်ား၊ဆင္ျဖူေတာ္မ်ား၊စစ္သုံးဆင္ျမင္းမ်ား၊မေရနုိင္မတြက္နုိင္
ေအာင္မ်ားျပားေသာနန္းစဥ္ရတနာမ်ား၊ေရြွေငြမ်ား၊ျပည္သူ့ဘ႑ာေတာ္မ်ားကိုလုယက္ယူ
ငင္သိမ္းဆည္းသြားခဲ့ၾကသည္။ဤသို့အားျဖင့္ေခတ္အေလွ်ာက္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳ့မ်ားနွင့္
သစ္လြင္လွပ၍နွစ္ေပါင္း(၅၀၀၀)ငါးေထာင္ေက်ာ္ကိုယ့္ထီးကိုယ့္နန္းနန့္တည္တံ့ခိုင္မာလာ
ခဲ့ရေသာရခိုင္ဘုရင့္နုိင္ငံနွင့္ရခိုင့္ေရြွနန္းေတာ္တို့သည္မီးေလာင္တိုက္ထဲတြင္ျပာဘုံဘ၀အ
ျဖစ္နွင့္အဆုံးသတ္ခဲ့ရေပေတာ့သည္။

ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ျခင္း။
(၁ရ၈၄)ခုနွစ္ဒီဇင္ဘာလကုန္၊(၁၁၄၆)ခုျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္(ရ)ရက္ေန့တြင္ရခိုင္တစ္နုိင္ငံ
လုံးပေဒသရာဇ္က်ဴးေက်ာ္နယ္ခ်ဲ့သမားဗမာတို့လက္ေအာက္သို့က်ြန္သေဘာက္အျဖစ္စတင္
က်ေရာက္ခဲ့ရေလေတာ့သည္။က်ဴးေက်ာ္သူဗမာနယ္ခ်ဲ့တို့သည္က်ဴပင္ခုတ္က်ဴငုတ္မက်န္ရ
ဆိုေသာစကားအတိုင္းေတ့ြသမွ်ျမင္သမွွ်ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားကိုအစုလိုက္အျပံုလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့
ၾကသည္ကိုၾကည့္လ်ွင္လူသားတို့ေပၚတြင္က်ဴးလြန္ေသာၾကီးမားေသာရာဇ၀တ္ျပစ္မွဳ့ေျမာက္
ေသာလူသားမ်ိဳးႏြယ္တုံးသတ္ျဖတ္မွဳ့ၾကီးပင္ျဖစ္ေပသည္။ရခိုင့္သမိုင္းတြင္ဘယ္ေသာအခါမွ
ေမ့ေဖ်ာက္ပစ္၍မရနုိင္ေသာေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္အဆက္ဆက္တို့အားအျမဲတမ္းလက္ဆင့္
ကမ္းေပးေနေသာအမဲစက္ၾကီးပင္ျဖစ္ေနေပသည္။စစ္နုိင္သူမဟာ၀ါဒီတို့သည္ေနာင္တခ်ိန္
တြင္သူတို့အားျပန္လည္တုံ့ျပန္မတိုက္ခိုက္နုိင္ေအာင္ေအက္ေဖၚျပပါတို့ကိုလုပ္ေဆာင္သြားခဲ့
ၾကေတာ့သည္။
၁။မဟာသမတရာဇာနွင့္မိဖုရား၊သားေတာ္သမီးေတာ္မ်ား။
၂။မူးေတာ္မတ္ေတာ္နွင့္ပေရာဟိတ္ပညာရွိမ်ား။
၃။ရဟန္းပညာရွိလူပညာရွိမ်ား။
၄။လက္မွဳ့ပညာသည္မ်ား(ပန္းထိမ္၊ပန္းရံ၊လက္သမား)။
၅။မဟာမုနိရုပ္ပါြးေတာ္နွင့္ေျမာက္မ်ားစြာေသာအျခားရုပ္ထုေတာ္မ်ား။
၆။ဘုရင့္ဘ႑ာေတာ္တိုက္မွအဖိုးမျဖတ္နုိင္ေသာပတၱျမားနွင့္နန္းစဥ္ရတနာမ်ား။
ရ။ေဗဒင္က်မ္း၊ေဆးက်မ္း၊နကၡတ္က်မ္း၊စသည့္ပရပိုက္မ်ား။
၈။ရခိုင့္သမိုင္းစဥ္ကိုျပုစုထားသည့္ပရပိုက္မ်ား။
၉။သံဃာယနာတင္ပိဋကပ္သုံးပုံ။
၁၀။ရခိုင့္ေရြွနန္းေတာ္မွေၾကး၀ါအမိုးျပားမ်ား။
၁၁။သန္မာထြားက်ိဳင္း၍အလုပ္လုပ္နုိင္ေသာျပည္သူ(၃၀၀၀၀)
၁၂။အလ်ားအေတာင္(၂၀)၊လုံးပတ္(၆)ေတာင္မ်ွရွိေသာအေျမာက္ၾကီးမ်ားနွင့္အျခားအ
ေျမာက္ေပါင္း(၂၀၀၀)၊စိန္ေျပာင္းအလတ္(၁၀၀၀၀)စေသာသက္ရွိသက္မဲ့ေျမာက္မ်ားစြာ
တို့ကိုဗမာျပည္သို့ယူေဆာင္သြားခဲ့ၾကျပီးဗမာ(ျမန္မာ)မွဳ့ျပုၾကေလေတာ့သည္။

ထိုမွ်မကေသးရခိုင္တို့၏ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ကိုျပန္လည္နွဳိးဆြေပးနုိင္ေသာထင္ရွားေသာ
အေဆာက္အဦးၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာနန္းေတာ္မ်ား၊အျခားထီးသုံးနန္းသုံး(သူတို့သယ္ယူနုိင္ရန္
မတတ္နုိင္ေသာပစၥည္းဟူသမွ်)နွင့္ဗုဓၵရုပ္ပါြးေတာ္မ်ား၊ေစတိပုတိုးမ်ား၊ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား
ေသာေက်ာင္းေတာ္ၾကီးသုံးဆယ္နွင့္ေက်ာင္းငယ္ေပါင္း(၃ရ၀၀)တို့ကိုလည္းမိစၦာလူမ်ိဳးတို့က
မီးရွိ့ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့ၾကသည္။မဟာျမတ္မုနိရုပ္ပါြးေတာ္စံျမန္းခဲ့ေသာထူးျခားသည့္(ဘုရားပြင့္
ေတာ္မူရာအေနာက္မိဇ်ိၥမသို့မ်က္နွာမူထားေသာ)ပလႅင္ေတာ္မွာမူဖ်က္ဆီးခံရျခင္းေဘးမွ
လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပီးယခုတိုင္က်န္ရွိေနေသးသည္။
ဤသို့အားျဖင့္သူတို့အားျပန္လည္ေတာ္လွန္နုိင္ေသာသူအားလုံးကိုဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား
ၾကျပီးေနာက္မင္းၾကီးေခါင္ေက်ာ္ဆိုသူမေကာင္းဆိုး၀ါးမိစၦာေကာင္အားဗမာရဲမက္(၁၀၀၀၀)
ျခံရံလွွ်က္အသက္္မေသပဲက်န္ရွိေနခဲ့ၾကေသာခိုင္ျပည္သူလူထုကိုဆက္လက္၍ညွင္းပမ္း
နွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ရန္အတြက္ထားခဲ့ၾကသည္။မင္းေခါင္ေက်ာ္ဆိုသူသည္ရခိုင္တို့အားရက္
စက္ၾကမ္းတမ္းစြာအုပ္ခ်ဳပ္သည့္အျပင္ရုပ္ကိုေရာစိတ္ကိုပါအမ်ိဳးမ်ိဳးနွိပ္စက္ညွင္းပမ္းခဲ့၏။
နွိပ္စက္ညွင္းပမ္းမွဳ့ကိုမခံရပ္နုိင္၍ထြက္ေျပးသြားေသာသူမ်ားအားဖမ္းမိလွ်င္ဓါးျဖင့္ခုတ္
သတ္၏။ငုိယိုေတာင္းပန္သူမ်ားအားအားနားရြက္ကိုေဖာက္၍တိရာစၦာန္ပမာခ်ဥ္ေနွာင္ဆဲြ
ငင္သြားၾက၏။အျပစ္မဲ့ေသာေထာင္ေသာင္းေျမာက္မ်ားစြာေသာရခိုင္ျပည္သူကိုယ္၀န္သည္
မ်ား၊ခေလးမ်ားအား၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ရက္စက္စြာပင္ရုိက္သတ္၏။နုိ့စို့ကေလးမ်ားအားေမာင္း
ဆုံထဲထည့္ကာေမာင္းေထာင္း၍တမ်ိဳးသတ္၏။ေမြးခါစကေလးငယ္မ်ားကိုသူ့မိခင္ေရွ့တြင္အ
ေပၚသို့ျမွင့္တင္လိုက္ျပီးလ်ွင္ေအာက္မွဓါးရွည္ျဖင့္ခံကာပိုင္းျဖတ္၍လည္းေကာင္း၊လွံသြားနွင့္
ခံကာထိုးသတ္၍တဖုံ၊အရွင္လတ္လတ္မီးပုံထဲပစ္ထည့္၍လည္းေကာင္း၊ေျခလက္ၾကိုးတုတ္
ကာေရထဲပစ္ခ်၍လည္းေကာင္း၊အသတ္ခံသြားၾကရရွာေသာခေလးလူၾကီးမ်ားမွာကားမေရ
နုိင္မတြက္နုိင္ေအာင္မ်ားျပားလြန္းသည္။မွတ္တမ္းမ်ားအရစုစုေပါင္းအသတ္ခံခဲ့ၾကရသူဦး
ေရမွာ(ရ၀၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိသည္။အေနာက္ဘဂၤလားယခု(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နုိင္ငံ)စစ္တေကာင္း
နယ္ရွိေတာင္တန္းေဒသမ်ားနွင့္ဘဂၤလားပင္လယ္ကိုျဖတ္သန္းကာဘဂၤလားအ၀က်ြန္းေဒ
သသို့မိမိတို့အိုးအိမ္ကိုစြန့္ခါြ၍အသက္လုကာထြက္ေျပးသြားခဲ့ၾကေသာရခိုင္စစ္ေျပးဒုကၡ
သည္ဦးေရမွာနွစ္သိန္းေက်ာ္ရွိျပီးဗမာျပည္သို့က်ြန္ခံရန္နွင့္ယိုးယားသို့က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္
တိုက္ခိုက္ရန္လူသားဒိုင္းကာမ်ားအျဖစ္အေသခံေခၚေဆာင္းသြားျခင္းခံခဲ့ၾကရေသာဦးေရစု
စုေပါင္းမွာလည္းတစ္သိန္းေက်ာ္ထိမ်ားျပားေၾကာင္းသမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ားကေျပာျပေနေပ
သည္။ျခုံ၍ဆိုရလွ်င္ဗမာတို့ကားေနာင္နွစ္ေပါင္း(၂၀၀)ဒုတိယကမၻာ့စစ္အတြင္းေပၚေပါက္
လာမည့္ဂ်ာမန္နာဇီ၊အီတလီ၊ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္တို့ထက္ပင္ရက္စက္မွဳ့မ်ိဳးစုံကိုကမ္းကုန္ေအာင္
တီထြင္ျပုလုပ္နုိင္ခဲ့ၾကေသာလူသတ္ေကာင္မေကာင္းဆိုး၀ါးမိစၦာ၀ါဒီ(ဖက္ဆစ္ေကာင္)မ်ား
သာလ်ွွင္ျဖစ္ၾကေပသည္။
မင္းကြန္းေစတီနွင့္မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းသြန္းလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊မိတၳိလာကန္ၾကီး
ဆည့္ဖို့ရာတြင္လည္းေကာင္းယိုးဒယားနုိင္ငံသို့ထပ္မံနယ္ခ်ဲ့က်ဴးေက်ာ္၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္
ရာတြင္လည္းေကာင္းအတင္းအက်ပ္ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ၾကေသာရခိုင္လူမ်ိဳးတို့မွာ
လည္းအထက္ေဖၚျပပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းပင္နွိပ္စက္သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုခံခဲ့ၾကရေပသည္။
ဗမာတို့ဂုဏ္ယူ၀င့္ၾကြားစြာေျပာဆိုေနၾကေသာမင္းကြန္းေစတီအနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရခိုင္
အရုိးမ်ားမွာေတာင္လိုပုံေနလိမ့္မယ္။ယေန့အခ်ိန္တြင္ေျမၾကီးကိုတူးဆြၾကည့္ပါကေျမၾကီး
ကသက္ေသတည္မွာျဖစ္သည္။ဤအရုိးမ်ားသည္တေန့ေန့တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ျပန္လည္၍တစ္
ခါတြန္လာဦးမည္ပင္ျဖစ္သည္။
ဤသို့ဆိုလွွ်င္ဘိုးေတာ္ေမာင္၀ိုင္းသည္ရခိုင္ဘုရင္မဟာသမတရာဇာအားနန္းခ်ျပီးေတာ္
၀င္ရခိုင္မ်ိဳးနြယ္ထဲမွအျခားမင္းတပါးကိုအစားထိုးနန္းတင္ေပးရန္ဟူေသာမူလဂတိစကား
ကိုေဖာက္ဖ်က္ကာရခိုင့္ဘုရင့္နုိင္ငံေတာ္အားေျပာင္က်က်ပင္က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္နယ္
ခ်ဲ့လိုက္သည္မွာထင္ရွားေပသည္။အုပ္ခ်ဳပ္ပုံမွာလည္းသာမန္အုပ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ပဲ
အထက္တြင္ေဖၚျပခဲ့သည့္အတိုင္းလူသတ္၀ါဒကိုေျပာင္က်က်ပင္က်င့္သုံး၍အုပ္ခ်ဳပ္လာ
ေတာ့မွပင္တံလွ်ပ္ကိုေရထင္ေရြွသမင္အလိုက္မွားခဲ့ၾကေသာ၊ရန္သူကိုမိတ္ေဆြဟုထင္
မွတ္ခဲ့ၾကေသာအမ်ဳိးသားေဖာက္ျပန္ေရးသမားေမာင္သံေတြနွင့္ေမာင္ထြန္းစံတို့ပင္"ကိုယ္
ေဖၚေဆးကိုယ္မစားနုိင္ၾကေသာအျဖစ္မ်ိဳးနွင့္ၾကံုကာေနာက္ဆုံးကမန္းကတန္းထကာရရာ
လူသူလက္နက္အင္အားမ်ားကိုစုရုံးၾကျပီးသူတို့၏အနွီမဟာမိတ္ဗမာအားစတင္ေတာ္လွန္
ၾကေလေတာ့သည္။သို့ေသာ္...မ်ားစြာေနာက္က်သြားခဲ့ေခ်ျပီ။ဗမာတို့မွာရခိုင္ျပည္အားလူ
အင္အားသုံးကာအခိုင္အမာပင္ထိမ္းခ်ဳပ္ထားလိုက္ျပီျဖစ္သည္။(၁ရ၉ရ)ခုနွစ္တြင္ေမာင္
သံေတြေတာထဲ၌ပုန္းေအာင္းေနရင္းမနာမက်န္းျဖစ္၍ေသဆုံးရာသူ့သားစိုင္းတင္စားခ်င္း
ပ်ံကတစ္ဖန္ဗမာတို့အားရခိုင့္ေျမေပၚမွေမာင္းထုတ္ေတာ္လွန္္ခဲ့ျပန္သည္။
" ဤစာတမ္းငယ္သည္ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္တို့မိမိတို့၏သမိုင္းေၾကာင္းအမွန္ကိုအမွန္အ
တိုင္းသိရွိနားလည္ခံစားနုိင္ၾကေစရန္ရည္ရြယ္၍ပိုးလင္းေအာင္၏ရခိုင့္နုိင္ငံသမိုင္းသစ္
စာအုပ္မွထပ္ဆင့္ကူးယူေဖၚျပျခင္းျဖစ္ေပသည္။ "[ RPLC]
Remove Formatting from selectionRemove Formatting from selectionRemove Formatting from selectionRemove Formatting from selection